MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

PTA


PROGRAMMA VAN
TOETSING EN AFSLUITING
 
leerling-uitgave
***
PTA onderdelen klas 3 (huidige klas 4) gemist door Corona
 
 • GPO Grote Praktische Opdracht klas 3  (ca 10 uren werktijd)
 
De GPO is niet afgenomen, maar deze opdracht wordt meegenomen naar klas 4. Het is een opdracht voor 10 a 15 klokuren, dus die kunnen we wel inplannen.
 
 • Stage Beroepsstage van 3 weken klas 3 in het werkveld vanuit PIE/BWI/ZW/EO
 
De stage is niet doorgegaan omdat deze middenin de Corona periode viel. We zien momenteel ook geen mogelijkheid de stage alsnog door te laten gaan omdat het Corona virus nog altijd actief is. Bedrijven en instellingen/organisaties zijn afhoudend met het ontvangen van stagiaires. En dat is begrijpelijk.
Stage vervalt.
 
 • Toetsweek klas 3 is komen te vervallen. Dit had anders per vak 1 cijfer opgeleverd. AVO vakken + beroepsgerichte profiel. Dit betreft een herhaling van lesstof die eerder al getoetst is of wordt. Het was bedoeld als voorbereiding op het examen om te oefenen met het leren van een grotere hoeveelheid lesstof. Deze toets hoeft niet ingehaald te worden.
 
 • Nederlands klas 3 onderdeel Presenteren
 
Dit onderdeel met de bijbehorende eindtermen kan alsnog afgesloten worden in leerjaar 4. Daarin staat in periode 5 het Taaldorp op het programma, waarin leerlingen zich ook presenteren in een gesprek.
 
 
 • Engels klas 3: Toets die niet is afgenomen:
 
Hoofdstuk 4 Stepping Stone, Listening, Reading
 
Hoofdstuk 4 hebben we wel gewoon behandeld tijdens de lockdown, maar er is niets getoetst. De eindtermen zijn wel gedekt doordat we ze wel hebben behandeld, en omdat de onderdelen worden herhaald in klas 4 en dan wel getoetst worden.
Inhalen is daarom eerst niet noodzakelijk.
 
 
PTA
 
2020 – 2022
 
Beste examenkandidaat,
 
Als nieuwe leerling in klas 3 ben je meteen al een examenkandidaat. We leggen je in dit boekje, het PTA, graag uit hoe dat zit.
 
In klas 3 en 4 tellen de cijfers die jij haalt op toetsen en opdrachten mee voor het schoolexamen (SE). De cijfers, die je haalt op de toetsen en opdrachten vormen samen namelijk het schoolexamencijfer. Eigenlijk start je examenperiode dus al in klas 3!
 
Het is erg belangrijk dat jij weet hoe wij alles hebben geregeld. Daarom is dit boekje de komende twee jaren van groot belang. Alles wat met de schoolexamens te maken heeft is hierin voor je op een rij gezet: een programma voor leerjaar 3 en 4. We noemen dit programmaboekje: “Programma van Toetsing en Afsluiting”(PTA).
 
In het eerste gedeelte vind je algemene informatie en regelingen.
Het tweede gedeelte bestaat uit de Programma’s van Toetsing en Afsluiting per vak.
Van elk vak is te lezen hoe, wanneer en wat er getoetst gaat worden.
 
Lees dit boekje goed door en laat het ook je ouders of verzorgers lezen.
Wij hopen dat dit PTA jou kan helpen ook voor je zelf een planning te maken van alles wat met schoolexamens te maken heeft.
 
Wij wensen je de komende twee jaren veel succes!
 
 
 
Namens alle docenten,
 
 
Mevr. A. Peeters                      Teamleider vmbo Vakschool Dockingacollege
 
 
 
Inhoudsopgave                                                                                        Pagina
 
Hoofdstuk 1    Programma van Toetsing en Afsluiting                                11
Hoofdstuk 2    Toetsen en opdrachten                                                         11
Hoofdstuk 3    Beoordeling van toetsen en opdrachten                               12
Hoofdstuk 4    Het vmbo examenprogramma                                             12
Hoofdstuk 5    Overgang van klas 3 naar 4 en slaag-zak regeling              14
                        Programma’s toetsing en afsluiting per vak                         15

Hoofdstuk 1  Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)                                    

 

1.1 Wat is het PTA?

Het PTA is een boekje, waar alle mondelinge en schriftelijke toetsen, praktische- en handelingsopdrachten instaan die je in klas 3 en 4 gaat maken. Deze toetsen en opdrachten horen bij het schoolexamen (SE). De cijfers, die je haalt op de toetsen en opdrachten vormen samen namelijk het schoolexamencijfer. Eigenlijk start je examenperiode dus al in klas 3!
De cijfers die je behaald worden door de docent ingevoerd in Magister. Jijzelf, en jou ouders verzorgers kunnen inloggen in Magister om zo te bekijken hoe je ervoor staat! Verder zie je in het PTA in welke week of periode je de toetsen en opdrachten moet maken, hoe ze getoetst worden en wat de weging is.
Bij enkele vakken hebben docenten een leerlingwijzer bij het PTA gemaakt. In een leerlingwijzer staat nog uitgebreider wat je allemaal moet doen. De leerlingwijzer is in dit geval onderdeel van het PTA. 
 

Hoofdstuk 2  Toetsen en Opdrachten                                                                            

 
2.1 Voorbereiding
De voorbereiding voor de toetsen en opdrachten vindt voor het grootste gedeelte plaats tijdens de lessen en wanneer je bezig bent met je huiswerk. Je leert en traint de stof, die later gevraagd wordt. Besteed voldoende aandacht en zorg aan die voorbereiding. Zonder training wordt niemand een goed sporter. Dus: zorg, dat je de lessen bijwoont, let op tijdens de les, maak je huiswerk. Ook voor het maken van werkstukken, verslagen en andere opdrachten geldt: stel het niet uit tot het laatste moment.
 
Hulpmiddelen en andere materialen
Zorg dat je bij een schriftelijke toets een goede pen bij je hebt; soms heb je ook een potlood, passer, liniaal en dergelijke nodig. Leerboeken, schriften, etuis, agenda’s en ander lesmateriaal moeten tijdens een toets in je tas zitten en de tas moet dicht zijn.
 
2.2 Toetsen
Met de docenten hebben we afgesproken, dat leerlingen per dag niet meer dan twee, en per week niet meer dan vijf toetsen krijgen, die voorbereiding vragen. Als je een toets niet op het afgesproken moment hebt kunnen maken, noteert de docent voor die nog niet gemaakte toets een “1”. Je moet dan deze toets zo spoedig mogelijk maken. Als je de toets hebt ingehaald krijg je op de toets een cijfer, waarna de “1” vervalt.
Gedurende de periodes in een schooljaar kunnen onverwachte, dus niet tevoren aangekondigde S.O.’s (Schriftelijke Overhoringen) gegeven worden. Het gemiddelde van deze S.O.’s wordt in de laatste periode ingevoerd en telt even zwaar als één schriftelijke toets.
 
2.3 Gewicht van een toets of opdracht
De éne toets of opdracht kan belangrijker zijn dan de andere. In de kolom “gewicht” van je PTA (of eventueel leerlingwijzer) geven de docenten met het cijfer “0,5”, “1”, “2” of “3” aan hoeveel “gewicht” een toets heeft. Als er een “1” in de kolom “gewicht” achter de toets of opdracht staat, betekent dit, dat het cijfer voor deze toets of opdracht 1 keer meetelt bij het berekenen van het gemiddelde cijfer voor het schoolexamen. Staat er een “2”, dan telt het cijfer twee keer mee; staat er een “3” dan telt het cijfer 3 keer mee.
 

2.4 Rekentoets

In het voorjaar van 2020 is de landelijke rekentoets afgeschaft. Voorheen telde in het vmbo het cijfer van de rekentoets niet mee in de slaag-/zakbeslissing.
Voor leerlingen met wiskunde in het pakket worden de rekenvaardigheden geïntegreerd in de eindtoetsing voor wiskunde. Leerlingen zonder wiskunde krijgen vanaf schooljaar 2020 – 2021 een apart schoolexamen rekenen.

 

2.5 Handelingsopdracht

Een handelingsopdracht bestaat meestal uit een activiteit, die je moet uitvoeren. Je gaat bv. met je groep een bezoek brengen aan het waterleidingbedrijf, waar je een rondleiding krijgt, of je moet een tentoonstelling bezoeken. Over dit bezoek kun je een verslag schrijven. Dit verslag wordt dan beoordeeld door jouw docent. Voor de handelingsopdrachten krijg je meestal niet een cijfer. De docent geeft aan of  je de opdracht “naar behoren” of “niet naar behoren” hebt uitgevoerd. Ook kan de handelingsopdracht beoordeeld worden met “goed”, “voldoende” of “onvoldoende”. Alle handelingsopdrachten moeten “naar behoren” zijn uitgevoerd. Als dat niet het geval is, mag je niet deelnemen aan het centraal examen.
 
2.6 Werkstuk
Soms wordt je gevraagd een werkstuk te maken. Je moet bijvoorbeeld voor biologie een werkstuk maken over het menselijk lichaam of voor maatschappijleer een werkstuk over “zinloos geweld”.
In je PTA of in je leerlingwijzer kun je per vak zien wanneer je een werkstuk moet maken en wanneer je het werkstuk moet inleveren. Als je een werkstuk te laat inlevert en je hebt daarvoor geen geldige reden, dan krijg je op dat werkstuk een “1”. De directie van de school bepaalt of een reden geldig is of niet. Alleen als je een geldige reden hebt, mag je het werkstuk maximaal 14 dagen later inleveren dan eerder afgesproken is.
2.7 Grote praktische opdrachten (GPO)
Je moet twee grote praktische opdrachten maken, waar je tenminste 10 uren aan werkt. Deze grote praktische opdrachten worden in principe in het 3e leerjaar uitgevoerd. Alle leerlingen maken één grote praktische opdracht voor het beroepsgerichte vak, en één voor een AVO-vak.
Voor deze laatst genoemde opdracht mag je een keus maken uit enkele vakken:
Leerlingen uit de sector Techniek mogen kiezen uit: Wiskunde, Natuurkunde of Nederlands. Leerlingen uit de sector  Verzorging mogen kiezen uit: Biologie, Maatschappijleer of Engels. Leerlingen uit de sector “Economie” mogen kiezen uit: Engels, Economie of Wiskunde.                       
 
2.8 LOB (Loopbaanoriëntatie en Keuze Begeleiding)
In de periode dat je op de VAKschool bent werk je aan een aantal LOB opdrachten. Je ontdekt d.m.v. deze opdrachten o.a. waar jouw talenten liggen en welke ervaringen je hebt opgedaan op de arbeidsmarkt d.m.v. stage(s) of bijbaantjes. Het dossier kan worden meegenomen naar het  intakegesprek op het MBO als dat gevraagd wordt.
 

Hoofdstuk 3  Beoordeling van toetsen en opdrachten                                                         

 
3.1 Tempo
Het tempo, waarin je werkt kan ook worden beoordeeld. Vooral bij het beroepsgerichte vak is het tempo waarin je werkt erg belangrijk. Als je bv. te weinig werkstukken hebt gemaakt, kun je niet deelnemen aan het centraal examen (CE). Je houding of je presentatie  kan ook een onderdeel zijn van de beoordeling bij een praktijkopdracht.
 
3.2 Herkansen
Je mag voor elk vak één keer per schooljaar een toets of opdracht herkansen, die je, volgens jou, veel beter had kunnen maken. Als je dat wilt, moet je dit melden bij de docent, die het betreffende vak geeft. De docent vertelt je waar en wanneer je de toets of opdracht kunt herkansen. Werkstukken, die je in de praktijkafdeling maakt mag je niet herkansen.
 

Hoofdstuk 4  Het vmbo Examenprogramma                                                                

 
Het examen bestaat  uit een aantal delen: SE (School Examen), CE (Centraal Examen) en het CSPE (Centraal Schriftelijk Praktisch Examen)
In de volgende hoofdstukken vindt je alle informatie over deze examens.
 
4.1  Schoolexamen (SE)
Het SE staat voor School Examen. In klas drie en vier haal je cijfers op opdrachten en toetsen, die cijfers tellen al mee voor het schoolexamen!  In klas drie zijn er drie lesperiodes (periode 1,2 en 3), en in klas vier twee lesperiodes (periode 4 en 5).  Aan het eind van elke lesperiode worden de behaalde cijfers omgezet in een rapportcijfer voor elk vak. De rapportcijfers van deze vijf periodes bij elkaar opgeteld volgens een formule vormen je SE cijfer. Je moet alle toetsen en opdrachten die in het PTA genoemd staan gemaakt hebben, voordat je deel kunt nemen aan het centraal schriftelijk examen (CSE).
 
SE cijfer : Schoolexamen cijfer wordt per vak berekend volgens de formule:
Alle rapportcijfers opgeteld klas 3 + 2 x 1e rapport klas 4 + 2 x 2e rapport klas 4 : 7      = SE cijfer                                                       
 
Er zijn 2 vakken waarvoor het schoolexamen maar 1 jaar duurt, maatschappijleer en CKV (culturele en Kunstzinnige Vorming) .                                                                                                                                                                
Maatschappijleer en CKV
Het vak maatschappijleer wordt alleen gevolgd in klas 3. Alle gemaakte toetsen en opdrachten moeten afgerond zijn aan het eind van het derde leerjaar. Het vak maatschappijleer moet met een voldoende worden afgesloten. Het eindcijfer (SE) telt mee als compensatiecijfer op de eindexamenlijst.
Het vak CKV wordt beoordeeld met een Onvoldoende, Voldoende  of Goed.
De leerlingen moeten het vak CKV aan het einde van het derde leerjaar met een voldoende hebben afgesloten.
 
Godsdienst en LO
Godsdienst en LO (Lichamelijke Opvoeding) moet je met een voldoende hebben afgesloten, voordat je deel kunt nemen aan het centraal examen.
 
Examendossier
Op de meeste toetsen en opdrachten krijg je een cijfer. Het gemaakte werk wordt besproken door de docent, zodat je weet waarom iets goed of fout was. De cijfers, die je krijgt kun je noteren in het PTA, op de leerlingwijzer of in je agenda. De docenten bewaren alle behaalde resultaten van jou in Magister. In dit examendossier ontstaat in de loop van het 3e en 4e leerjaar een overzicht van alle gemaakte toetsen en opdrachten van het schoolexamen met de cijfers en beoordelingen.
 
4.2  Centraal Examen (CE)
Het CE staat voor Centraal Examen. Dit examen wordt afgenomen aan het eind van het vierde leerjaar voor alle AVO vakken. AVO vakken zijn de vakken Nederlands, Engels, Duist, Wiskunde, NASK, Economie, Maatschappijkunde en Biologie.
In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg worden bij de AVO vakken de examens digitaal afgenomen.
Je mag alleen deelnemen aan het Centraal Examen (CE) als het schoolexamen (SE) is afgesloten. Dit betekent, dat alle toetsen en opdrachten door jou gemaakt moeten zijn.
 
Op het Centraal Examen (CE) krijg je per vak een cijfer. Dit cijfer wordt gekoppeld aan je schoolexamencijfer (SE). In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg telt het cijfer van het schoolexamen één keer en het cijfer op het centraal schriftelijk examen één keer.
Dus:  (1  x  SE  +  1  x  CE) :  2  =  eindcijfer !
 
De volgende vakken kennen alleen een schoolexamen en geen centraal schriftelijk examen:
 • maatschappijleer
 • culturele en kunstzinnige vorming
 • lichamelijke opvoeding
4.3 Centraal Schriftelijk Praktisch Examen (CSPE)
Het CSPE is je praktijkexamen voor het beroepsgerichte vak. Dit examen wordt afgenomen aan het eind van het vierde leerjaar. Het examen bestaat voornamelijk uit praktijkopdrachten in combinatie met ict-opdrachten en theorievragen.
 
Het beroepsgerichte programma in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit twee delen:
1.            het profielvak, dat bestaat uit 4 verplichte profieldelen, wordt met een CSPE afgesloten.
2.            (minimaal) vier beroepsgerichte keuzevakken, keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen.
 
Elk vak levert apart een eindcijfer op. Zowel het eindcijfer voor het profielvak als het eindcijfer keuzevakken telt mee voor de bepaling of een leerling geslaagd is.
 
Cijfer profielvakken =  ((PV1 + PV2 + PV3 + PV4) /4 + CSPE ) / 2                         PV : Profielvak
Cijfer keuzevakken =   (KV1 + KV2 + KV3 + KV4) /4                                                 KV : Keuzevak
 
Meer keuzevakken in de berekening meenemen mag, als daarvoor gekozen wordt moeten de SE-cijfers van alle keuzevakken opgeteld worden en gedeeld worden door het aantal keuzevakken. Alle keuzevakken die in de berekening worden meegenomen, worden met naam en SE-cijfer vermeld op de cijferlijst. De keuzevakken worden niet afgesloten met een centraal examen.
 
 
4.4  Examenreglement
De onderdelen van het schoolexamen (toetsen en opdrachten) zijn examenonderdelen
Daarom is het examenreglement van het Dockingacollege hierop van toepassing. Het examenreglement staat niet volledig afgedrukt in dit PTA. Als je dat wilt, kun je het inzien bij de schooladministratie, Birdaarderstraatweg 125A. Alleen de belangrijkste artikelen zijn voor jullie opgenomen in dit PTA.
In het examenreglement staan de belangrijkste regels, die bij het examen gelden. Het gaat om regels, waaraan de school zich moet houden; regels, waaraan docenten zich moeten houden, maar ook regels, die voor jullie gelden ! De belangrijkste artikelen voor jullie zijn:
-              Absentie:
                Als een kandidaat door ziekte of door een andere vorm van overmacht niet in staat is deel te nemen of niet in staat is op tijd deel te nemen aan een schoolexamen, moet dit door de ouders(verzorgers) zo spoedig mogelijk telefonisch of schriftelijk, uiterlijk vóór de aanvang van het schoolexamen, worden gemeld aan de voorzitter van de centrale directie of aan de eerst verantwoordelijke van de locatie. (bedoeld wordt: de administratie bellen of een brief op de administratie afgeven)
                Een telefonische melding moet binnen drie dagen door een schriftelijke verklaring, ondertekend door één
        van de ouders(verzorgers), worden   bevestigd. In het geval van ziekte dient ook de aard van de ziekte te worden vermeld. Kandidaten wiens ouders(verzorgers) in gebreke blijven inzake het voorgaande worden geacht zich aan het schoolexamen te hebben onttrokken. Er is dan sprake van een onregelmatigheid zoals hieronder vermeld is.
-              Flexibele en digitale centrale examens algemene vakken basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg:
                Als je vanwege een geldige reden niet in staat bent om een digitaal examen af te leggen bepaalt de school in overleg met jou wanneer je dit digitaal examen inhaalt.
Voor herkansen van de digitale examens geldt dat een leerling het recht heeft om het digitale examen van één algemeen vak eenmaal te herkansen.
 
 
-               Onregelmatigheid:
        Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het examen (schoolexamen  en/of centraal examen) aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de voorzitter van de centrale directie maatregelen nemen.
 
De maatregelen die, afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid genomen kunnen worden zijn:
 • het toekennen van het cijfer 1 (één) voor een toets van het schoolexamen of het centrale examen.
 • het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer zittingen van het schoolexamen of het centrale examen
 • het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centrale examen.
 
Voordat de beslissing wordt genomen, hoort de voorzitter van de centrale directie de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem of haar aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De voorzitter van de centrale directie deelt zijn beslissing mee aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op de mogelijkheid om in beroep te gaan. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders(verzorgers) van de kandidaat, indien de kandidaat minderjarig is, alsmede aan de inspectie. De kandidaat kan tegen deze beslissing van de voorzitter van de centrale directie in beroep gaan bij de door de centrale directie ingestelde Commissie van Beroep buiten het Dockingacollege: Commissie van Beroep, Postbus 586, 8901 BJ Leeuwarden
 
Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement en het programma van toetsing en afsluiting niet voorzien, beslist de voorzitter van de centrale directie.
Al met al zijn er nogal wat regelingen. Kom je er niet uit, vraag het dan aan je mentor of leg je probleem voor aan je teamleider.
                       

Hoofdstuk 5  Overgang klas 3 naar 4 en Slaag- zakregeling                                              

 
5.1 Overgang van klas 3 naar 4
Wanneer je in de 3e klas aan het schoolexamen begint, ga je normaal gesproken zonder onderbreking door naar het 4e leerjaar tot en met het centraal examen. Dus we doen in principe niet aan “zittenblijven” ! Maar wanneer de resultaten tegenvallen in het 3e leerjaar, zal toch gekeken moeten worden of het verstandig is om je door te laten gaan naar klas 4. Er kunnen dingen gebeuren, waardoor je een achterstand oploopt. Als je die achterstand niet snel kunt inlopen, wordt de kans op het behalen van een diploma klein. Als we denken, dat je, door de 3e klas over te doen, beter in staat bent een diploma te halen, zullen we je ouders dringend adviseren het 3e leerjaar nog een keer over te doen.
                                              
5.2 Slaag- en zakregeling
Voor de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg geldt de volgende slaag-zak-regeling:
 
Een kandidaat, die eindexamen vmbo heeft afgelegd is geslaagd indien:
het gemiddelde cijfer voor de centraal schriftelijke eindexamens een voldoende (5,5 of hoger) is en alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of:
1. Er is één 5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, of:
2. Er twee vijven zijn of één 4 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en er minimaal één 7 is.
 
Bovendien geldt:
Het voor alle leerlingen verplichte vak maatschappijleer wordt afgesloten met een cijfer. Dit betekent, dat voor maatschappijleer de slaag-zak-regeling geldt, zoals deze hiervoor onder 1 is weergegeven.
 
In aanvulling op het bovenstaande geldt dat voor lichamelijke opvoeding en ckv de kwalificatie “naar behoren”, “voldoende” of “goed” is behaald.
De school wenst je veel succes bij je werk.  We hopen je na het centraal examen een diploma te kunnen uitreiken !!

 
 
 
Programma’s
 
 
toetsing en afsluiting
 
 
per vak
 
 
 Vak                  Nederlands                                          
Methode          Nieuw Nederlands editie 6
Leerjaar           3 Basisberoepsgerichte leerweg
  
Periode Leerstofaanduiding Kerndoel Toetsvorm Gewicht
 
 
1
H1 Deeltoets lezen H1 en H2 K6   2
Kijk- en luistertoets K4   1
Hoofdstuktoets K2   2
H2 Deeltoets woordenschat H1 en H2 K2   1
Leesdossieropdracht, fictie: boek- en filmfragment K7   1
Hoofdstuktoets K2   2
 
 
2
H3 Filmverslag K7/ K8   1
Hoofdstuktoets K2   2
Deeltoets schrijven (zakelijke e-mail) K5   1
Presenteren (stage, zie H3) K2/ K5   1
 
 
 
 
3
H4 Deeltoets lezen H3 en H4 K6   2
Deeltoets taalverzorging H3 en H4 K2   1
Hoofdstuktoets K2   2
Grote toets klas 3 Examen gerelateerde toets: kijken/luisteren/lezen (H5) K4/ K7   2
 
 
Vak                  Nederlands                                          
Methode          Nieuw Nederlands editie 6
Leerjaar           4 Basisberoepsgerichte leerweg
 
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoel Toetsvorm Gewicht
 
 
4
H1 Deeltoets lezen 1+2 K6   2
Deeltoets taalverzorging K2   1
Hoofdstuktoets K2   2
Schrijfopdracht: zakelijke e-mail (H1) K5   1
H2 Kijken  - Luisteren 1+2 K4   1
Hoofdstuktoets K2   2
 
 
5
H3 Deeltoets lezen 3+4 K6   2
Hoofdstuktoets K2   2
Deeltoets schrijven (artikel H2) K8   1
H4 Deeltoets taalverzorging          K2   1
Kijken  - Luisteren 3 + 4 K4   1
  Taaldorp
-Spreken en gesprekken
-Brief met cv (H5)
K5    
2
2
 
 
 1. Deeltoetsen woordenschat, grammatica en spelling (klas 3) en taalverzorging (klas 4) die niet in het PTA staan, mogen ter voorbereiding op de hoofdstuktoets diagnostisch ingezet worden.
 
Vak                  Nederlands                  
Methode          Nieuw Nederlands editie 6
Leerjaar           3 Kaderberoepsgerichte leerweg          
  
Periode Leerstofaanduiding Kerndoel Toetsvorm Gewicht
 
 
1
H1 Deeltoets lezen H1 en H2 K6   2
Kijk- en luistertoets K4   1
Hoofdstuktoets K2   2
H2 Deeltoets woordenschat H1 en H2 K2   1
Leesdossieropdracht, fictie: boek- en filmfragment K7   1
Hoofdstuktoets K2   2
 
 
2
H3 Filmverslag K7/ K8   1
Hoofdstuktoets K2   2
Deeltoets schrijven (zakelijke e-mail) K5   1
Presenteren (stage, zie H3) K2/ K5   1
 
 
 
 
3
H4 Deeltoets lezen H3 en H4 K6   2
Deeltoets taalverzorging H3 en H4 K2   1
Hoofdstuktoets K2   2
Grote toets klas 3 Examen gerelateerde toets: kijken/luisteren/lezen (H5) K4/ K7   2
 
 
Vak                  Nederlands                  
Methode          Nieuw Nederlands editie 6
Leerjaar           4 Kaderberoepsgerichte leerweg          
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoel Toetsvorm Gewicht
 
 
4
H1 Deeltoets lezen 1 +2 K6   2
Deeltoets taalverzorging K2   1
Hoofdstuktoets K2   2
Schrijfopdracht: zakelijke e-mail (H1) K5   1
H2 Kijken – Luisteren 1 + 2 K4   1
Hoofdstuktoets K2   2
 
 
5
H3 Deeltoets lezen 3 + 4 K6   2
Hoofdstuktoets K2   2
Deeltoets schrijven (artikel H2) K8   1
H4 Deeltoets taalverzorging K2   1
Kijken – Luisteren 3 + 4 K4   1
  Taaldorp
-spreken en gesprekken
-brief met cv (H5)
K5    
2
2
 
 
1.         Deeltoetsen woordenschat, grammatica en spelling (klas 3) en taalverzorging (klas 4) die niet in het PTA staan, mogen ter voorbereiding op de hoofdstuktoets diagnostisch ingezet worden.
 
 Vak                  Engels            
Methode          Stepping stones 4e editie
Leerjaar           3 Basisberoepsgerichte leerweg
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoelen Toetsvorm Gewicht
 
 
1
Stepping Stones Chapter 1 & 2 11, 12, 13, 17 S
(2 toetsen per hoofdstuk)
1
Kijk-en Luistervaardigheid 11, 13 S 2
Leesvaardigheid 13 S 2
Dossier 11, 12, 13 S & D 1
 
 
2
 
Stepping Stones Chapter 3 & 4 11, 12, 13, 17 S
(2 toetsen per hoofdstuk)
1
Luistervaardigheid 11, 13 S 2
Leesvaardigheid 13 S 2
Dossier 11, 12, 13 S & D 1
 
 
 
3
Stepping Stones Chapter 5 & 6 11, 12, 13, 17 S
(2 toetsen per hoofdstuk)
1
Luistervaardigheid 11, 13 S 2
Leesvaardigheid 13 S 2
Dossier 11, 12, 13 S & D 1
GPO Great Britain 14 Optioneel – 15 uren 2
Grote Toets Leerjaar 3:
Luister- en Leesvaardigheid
11, 13 S 2
 
 
 
Vak                  Engels            
Methode          Stepping stones 4e editie
Leerjaar           4 Basisberoepsgerichte leerweg
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoelen Toetsvorm Gewicht
 
 
 4
Stepping Stones Chapter 1 & 2 11, 12, 13, 17 S
(2 toetsen per hoofdstuk)
1
Luistervaardigheid 11, 13 S 2
Leesvaardigheid 13 S 2
Dossier 11, 12, 13 S & D 1
Emailopdracht 17 S 2
 
 
 5
 
Stepping Stones Chapter 3 & 4 11, 12, 13, 17 S
(2 toetsen per hoofdstuk)
1
Kijk-en Luistervaardigheid JIJ toetsen 11, 13 S 2
Leesvaardigheid 13 S 2
Spreekvaardigheid 15, 16 M - Taaldorp 2
Dossier 11, 12, 13 S & D 1
    
 
Dossier: Hieronder vallen opdrachten, zoals klassikaal boek, kijk- en luistervaardigheid,  internetopdrachten, mondeling, etc.
  
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoelen Toetsvorm Gewicht
 
 
1
Stepping Stones Chapter 1 & 2 11, 12, 13, 17 S
(2 toetsen per hoofdstuk)
1
Luistervaardigheid 11, 13 S 2
Leesvaardigheid 13 S 2
Dossier 11, 12, 13 S & D 1
 
 
2
 
Stepping Stones Chapter 3 & 4 11, 12, 13, 17 S
(2 toetsen per hoofdstuk)
1
Luistervaardigheid 11, 13 S 2
Leesvaardigheid 13 S 2
Dossier 11, 12, 13 S & D 1
 
 
3
Stepping Stones Chapter 5 & 6 11, 12, 13, 17 S
(2 toetsen per hoofdstuk)
1
Luistervaardigheid 11, 13 S 2
Leesvaardigheid 13 S 2
Dossier 11, 12, 13 S & D 1
GPO Great Britain 14 Optioneel – 15 uren 2
Grote Toets Leerjaar 3:
Luister- en Leesvaardigheid
11, 13 S 2
Vak                  Engels            
Methode          Stepping Stones 4e editie
Leerjaar           3 Kaderberoepsgerichte leerweg
 
 
 
 
 
Vak                  Engels            
Methode          Stepping stones 4e editie
Leerjaar           4 Kaderberoepsgerichte leerweg
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoelen Toetsvorm Gewicht
 
 
4
Stepping Stones Chapter 1 & 2 11, 12, 13, 17 S
(2 toetsen per hoofdstuk)
1
Luistervaardigheid 11, 13 S 2
Leesvaardigheid 13 S 2
Dossier 11, 12, 13 S & D 1
Emailopdracht 17 S 2
 
 
 
5
 
Stepping Stones Chapter 3 & 4 11, 12, 13, 17 S
(2 toetsen per hoofdstuk)
1
Kijk-en Luistervaardigheid JIJ-toetsen 11, 13 S 2
Leesvaardigheid 13 S 2
Spreekvaardigheid 15, 16 M - Taaldorp 2
Dossier 11, 12, 13 S & D 1
 
Dossier: Hieronder vallen opdrachten, zoals klassikaal boek, kijk- en luistervaardigheid, internetopdrachten, mondeling, etc.
 
Vak                  Wiskunde        
Methode          Moderne Wiskunde editie 10
Leerjaar           3 Basisberoepsgerichte leerweg           
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoel Toetsvorm Gewicht
  
      1
 
 
Hoofdstuk 1 Grafieken
Hoofdstuk 2 Plaatsbepalen
Hoofdstuk 3 Statistiek
 
K2/K4
K6
K7
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
1
1
1
 
 
      2
Hoofdstuk 4 Rekenen
Hoofdstuk 5 Kijken en redeneren
Hoofdstuk 6 Verhoudingen en procenten
Hoofdstuk 7 Omtrek en oppervlakte
 
OLW inleveren
K5
K6
K5
K6
 
K1/K3
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
 
Handelingsopdracht
1
1
1
1
 
Afvinken
 
      3
 
     
 
 
 
 
Hoofdstuk   8 Werken met formules
Hoofdstuk 10 Inhoud
Hoofdstuk 11 Formules en terugrekenen
Hoofdstuk   9 Schattend rekenen
 
Overgangstoets
(dient minimaal met cijfer 5 afgesloten te worden om direct voor overgang naar klas 4 in aanmerking te komen)
 
Er kunnen in iedere periode schriftelijke en mondelinge overhoringen worden afgenomen, zowel aangekondigd als onaangekondigd. Het gemiddelde hiervan wordt als extra toetscijfer opgenomen in periode drie.
K2/K4
K6
K2/K4
K3/K5
 
alle
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
 
Schriftelijk
60 minuten
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
Vak                  Wiskunde        
Methode          Moderne Wiskunde editie 10
Leerjaar           4 Basisberoepsgerichte leerweg           
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoel Toetsvorm Gewicht
  
      4
 
 
Hoofdstuk 1 Rekenen
Hoofdstuk 2 Meetkunde
Hoofdstuk 3 Formules
Hoofdstuk 4 Statistiek
 
K5
K6
K4
K7
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
1
1
1
1
 
 
      5
GWA inleveren
Hoofdstuk 5 Getallen
Hoofdstuk 6 Meten en kijken
Hoofdstuk 7 Grafieken
 
Er kunnen in iedere periode schriftelijke en mondelinge overhoringen worden afgenomen, zowel aangekondigd als onaangekondigd. Het gemiddelde hiervan wordt als extra toetscijfer opgenomen in periode drie.
K8
K5
K7
K4
 
 
Praktische opdracht
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
 
1
1
1
1
 
 
 
1
 
Vak                  Wiskunde        
Methode          Moderne Wiskunde editie 12
Leerjaar           3 kaderberoepsgerichte leerweg           
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoel Toetsvorm gewicht
  
      1
 
 
Hoofdstuk 1 Formules en Grafieken
Hoofdstuk 2 Plaats en afstand
Hoofdstuk 3 Rekenen met formules
Hoofdstuk 4 Werken met aantallen
K2/K4
K6
K2/K4
K5
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
1
1
1
1
 
      2
 
 
 
Hoofdstuk 5 Gelijkvormigheid
Hoofdstuk 6 Statistiek
Hoofdstuk 7 Vergelijkingen oplossen
Hoofdstuk 8 Hellingen en tangens
OLW inleveren
K6
K7
K4
K6
K1/K3
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
Handelingsopdracht
1
1
1
1
1
 
      3
 
     
 
 
 
 
Hoofdstuk 9  Meten en Redeneren
Hoofdstuk 10 Grafieken
Hoofdstuk 11 Oppervlakte en inhoud
Hoofdstuk 10 Grafen
 
Overgangstoets
(dient minimaal met cijfer 5 afgesloten te worden om direct voor overgang naar klas 4 in aanmerking te komen)
 
Er kunnen in iedere periode schriftelijke en mondelinge overhoringen worden afgenomen, zowel aangekondigd als onaangekondigd. Het gemiddelde hiervan wordt als extra toetscijfer opgenomen in periode drie.
K5/K6
K4
K5/K6
K5/K7
 
Alle
 
 
 
 
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
 
Schriftelijk
90 minuten
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
Vak                  Wiskunde        
Methode          Moderne Wiskunde editie 12
Leerjaar           4 kaderberoepsgerichte leerweg           
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoel Toetsvorm gewicht
  
      4
 
Hoofdstuk 1 Grafieken en vergelijkingen
Hoofdstuk 2 Vlakke meetkunde
Hoofdstuk 3 Informatieverwerking
K4
K6
K7
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
1
1
1
 
      5
Hoofdstuk 4 Machtsverbanden
Hoofdstuk 5 Rekenen
Hoofdstuk 6 Goniometrie
Hoofdstuk 7 Exponentiele verbanden
Hoofdstuk 8 Ruimtemeetkunde
GWA inleveren
 
Er kunnen in iedere periode schriftelijke en mondelinge overhoringen worden afgenomen, zowel aangekondigd als onaangekondigd. Het gemiddelde hiervan wordt als extra toetscijfer opgenomen in periode drie.
K4
K5
K6
K2/K4
K6
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
Schriftelijk 1 lesuur
Praktische opdracht
1
1
1
1
1
1
 
 
1

Vak                  Biologie          
Methode          Biologie voor jou
Leerjaar           3  Basisberoepsgerichte leerweg
 
Periode Leerstofaanduiding Toetsvorm Gewicht
 
1
Organen en cellen
Ordening
 
Schriftelijk
schriftelijk
1
1
 
2
Regeling
Zintuigen
Voortplanting
 
Schriftelijk
Schriftelijk
schriftelijk
1
1
1
   
3
 
Zwangerschap
Geboorteregeling
Eindtoets
 
Schriftelijk
Schriftelijk
schriftelijk
1
1
2
 
    
 
 
 
Grote Praktische Opdracht:
Herbarium: 30 wilde planten zoeken en drogen
Inleveren eerste biologieles na de zomervakantie (in sept.)
Handelings
opdracht/
Schriftelijk
 
 
 
 
Vak                  Biologie          
Methode          Biologie voor jou
Leerjaar           4 Basisberoepsgerichte leerweg
 
Periode Leerstofaanduiding Toetsvorm Gewicht
 
4
Zintuiglijke waarneming
Stevigheid en beweging
Stofwisseling
Planten
 
Schriftelijk
schriftelijk
schriftelijk
schriftelijk
1
1
1
1
 
5
 
 
 
Vertering
Voeding
Mens en milieu
Ecologie
Gaswisseling
Transport
Opslag, uitscheiding, bescherming
Schriftelijk
schriftelijk
schriftelijk
schriftelijk
schriftelijk
schriftelijk
schriftelijk
1
1
1
1
1
1
1
 
    
 
 
 
Grote Praktische Opdracht:
Herbarium: 30 wilde planten zoeken en drogen
Inleveren eerste biologieles na de zomervakantie (in sept.)
 
Handelings
opdracht/
Schriftelijk
 
 

Vak                  Biologie          
Methode          Biologie voor jou
Leerjaar           3  Kaderberoepsgerichte leerweg
 
Periode Leerstofaanduiding Toetsvorm Gewicht
 
1
Organen en cellen
Ordening
Schriftelijk
schriftelijk
1
1
 
 
2
 
Regeling
Gedrag
Zintuigen
Voortplanting
 
Schriftelijk
schriftelijk
schriftelijk
schriftelijk
1
1
1
1
   
3
 
Zwangerschap
Geboorteregeling
 
Eindtoets
 
Schriftelijk
Schriftelijk
 
schriftelijk
1
1
 
2
 
    
 
 
 
Grote Praktische Opdracht:
Herbarium: 30 wilde planten zoeken en drogen
Inleveren eerste biologieles na de zomervakantie (in sept.)
 
Handelings
opdracht/
Schriftelijk
 
 
Vak                  Biologie          
Methode          Biologie voor jou
Leerjaar           4  Kaderberoepsgerichte leerweg
 
Periode Leerstofaanduiding Toetsvorm Gewicht
 
4
Zintuiglijke waarneming
Stevigheid en beweging
Stofwisseling
Planten
 
Schriftelijk
Schriftelijk
Schriftelijk
Schriftelijk
1
1
1
1
 
5
 
 
 
Vertering
Voeding
Mens en milieu
Ecologie
Genetica
Gaswisseling
Transport
Opslag, uitscheiding, bescherming
 
Schriftelijk
Schriftelijk
Schriftelijk
schriftelijk
schriftelijk
schriftelijk
schriftelijk
schriftelijk
1
1
1
1
1
1
1
1
  Grote Praktische Opdracht:
Herbarium: 30 wilde planten zoeken en drogen
Inleveren eerste biologieles na de zomervakantie (in sept.)
 
Handelings
opdracht/
Schriftelijk
1
 
Vak                  NASK  
Methode          NOVA NASK
Leerjaar           3  Basisberoepsgerichte leerweg
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoel Toetsvorm Gewicht
 
1
 
H1 krachten
 
H2 Bewegen
 
H3 Stoffen en Materialen
 
 
k/9 14 15
 
29,31,32,33
 
k/4,5,6
 
 
S
 
S
 
S
 
 
1
 
1
 
1
 
2
 
 
H4 Elektriciteit
 
H5 Licht
 
H6 Energie
 
 
k/5,7,8
 
k7,11
 
29 (42,44)
 
S
 
S
 
S
 
 
1
 
1
 
1
   
3
 
    
 
 
 
 
H7 Magnetisme
 
H8 Geluid
 
29 (42,44)
 
-
 
S
 
S
 
 
1
 
1
Toetsdagen klas 3
Grote Toets
H 1 t/m 8
Beide leerwerkboeken
   
S
 
2
 
 
 
 
 
Vak                  NASK  
Methode          NOVA NASK
Leerjaar           4  Basisberoepsgerichte leerweg
 
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoel Toetsvorm Gewicht
 
4
 
H1 Licht
 
H2 Warmte
 
H3 Elektrische Schakelingen
 
H4 Energie
 
K7,11
 
(42,44)
 
k/5,7,8
 
29,31,32
 
S
 
S
 
S
 
S
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
5
 
 
H5 Elektrische Energie en veiligheid
 
H6 Geluid
 
H7 Stoffen en Materialen
 
H8 Verkeer en Veiligheid
 
 
K5,7,8
 
29,31,32
 
k/4,5,6
 
29,31,32,33
 
S
 
S
 
S
 
S
 
1
 
1
 
1
 
1
 
Vak                  NASK  
Methode          NOVA NASK
Leerjaar           3  Kaderberoepsgerichte leerweg
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoel Toets vorm gewicht
  
1
 
 
H1 Krachten
 
H2 Elektriciteit
 
H3 Energie
 
 
k/9 14 15
 
29,31,32,33
 
29,31,32
 
S
 
S
 
S
 
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
H4 Het weer
 
H5 Licht
 
 
k/5,7,8
 
k7,11
29 (42,44)
 
S
 
S
 
S
 
 
1
 
1
 
1
 
 
3
 
 
 
 
H6 Schakelingen
 
H7 Materie
 
H8 Straling
 
29 (42,44)
 
S
 
S
 
S
 
 
1
 
1
 
1
 
Grote Toets
H 1 t/m 8 hele Handboekboek
  S 2
 
 
 
Vak                  NASK  
Methode          NOVA NASK
Leerjaar           4  Kaderberoepsgerichte leerweg
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoel Toets vorm gewicht
 
 
4
 
H1/H11 Krachten  / beweging
 
H2 Warmte
 
H3 Energie
 
H4 Elektriciteit
 
H5 Geluid
 
H6 Werktuigen
 
 
K7,11 29,31,32,33
 
(42,44)
 
k/5,7,8
 
29,31,32
 
-
 
K7,11
 
 
S
 
S
 
S
 
S
 
S
 
S
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
5
 
 
 
H7 Stoffen
 
H8 Materialen
 
H9 Schakelingen
 
H10 Bewegingen
 
 
K5,7,8
 
29,31,32
 
k/4,5,6
 
29,31,32,33
 
 
 
S
 
S
 
S
 
S
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
Vak                  Algemene Economie
Methode          Economisch bekeken
Leerjaar           3 Basis en Kaderberoepsgericht
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoel Toetsvorm Gewicht
 
1
 
H 1 Wikken en wegen
H 2 Thuis in geldzaken
 
 
Ec/k4
Ec/k4
 
S
S
 
1
1
 
2
 
H 3 Geld over en tekort
H 4 Wonen
H 5 Werken voor de winst
 
 
Ec/k4
Ec/k4
Ec/k5
 
S
S
S
 
1
1
1
 
3
 
H 6 Werken
H 7 Werkloos
Toets week module 1
Grote praktische opdracht
 
 
Ec/k5
Ec/k5
Ec/k4 en 5
 
S
S
S
 
1
1
2
1
 
 
 
Vak                  Algemene Economie
Methode          Economisch bekeken
Leerjaar           4 Basis en Kaderberoepsgericht
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoel Toetsvorm Gewicht
 
 
4
 
H 8 Productie en Technologie
H 1 Laat nog wat over
H 2 werk voor de overheid
 
Ec/k5
Ec/k8
Ec/k7
 
 
S
S
S
 
1
1
1
 
5
 
H 3 geld voor de overheid
H 4 Nederland en de rest van de wereld
H 5 Niet alleen op de wereld
 
Herhalen examenstof
  + oefenen examens
 
Ec/k6 
Ec/k7
 
Ec/k7
 
 
 
 
S
S
 
S
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 

Vak                  Duits
Methode          Zugspitze
Leerjaar           3 Kaderberoepsgericht
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoelen Toetsvorm Gewicht
 
 
 1
Schritt 25, 26
Woordenschat, Landeskunde, Schrijven
11, 12, 13, 17 S
(2 toetsen per hoofdstuk)
1
Kijk-en Luistervaardigheid ‘JIJ’ 11, 13 S 2
Leesvaardigheid 13 S 2
Dossier: Brief 11, 12, 13 S & D 1
 
 
2
 
Schritt 27, 28
Woordenschat, Landeskunde, Schrijven
11, 12, 13, 17 S
(2 toetsen per hoofdstuk)
1
Kijk-en Luistervaardigheid 11, 13 S 2
Leesvaardigheid 13 S 2
Presentatie: Das bin ich 11, 12, 13 M 1
 
 
 
 
3
Schritt 29,30
Woordenschat, Landeskunde, Schrijven
11, 12, 13, 17 S
(2 toetsen per hoofdstuk)
1
Kijk-en Luistervaardigheid 11, 13 S 2
Leesvaardigheid 13 S 2
Dossier 11, 12, 13 S & D 1
GPO: werkstuk 14 Optioneel – 15 uren 1
Grote Toets Leerjaar 3:
Luister- en Leesvaardigheid
11, 13 S 2
 
Vak                  Duits
Methode          Zugspitze
Leerjaar           4 Kaderberoepsgericht
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoelen Toetsvorm Gewicht
 
 
 
4
Schritt 31, 32
Woordenschat, Landeskunde, Schrijven
11, 12, 13, 17 S
(2 toetsen per hoofdstuk)
1
Kijk-en Luistervaardigheid 11, 13 S 2
Leesvaardigheid, examentraining 13 S 2
Dossier 11, 12, 13 S & D 1
Emailopdracht 17 S 1
 
 
 
5
 
Endstufe 11, 12, 13, 17 S 1
Kijk-en Luistervaardigheid ‘JIJ’ 11, 13 S 2
Leesvaardigheid, examentraining 13 S 2
Spreekvaardigheid 15, 16 M - Taaldorp 1
Dossier: schrijfopdracht 11, 12, 13 S & D 1
       
 
 
 

Vak                  Maatschappijleer
Methode          Thema’s maatschappijleer BK 2020 – 2021 (Essener)
Leerjaar           3 Basisberoepsgerichte leerweg
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoel* Toetsvorm Gewicht
 
1
Wat is maatschappijleer?
Jongeren 1-5
PO Jongeren
K1/K2/K3
K4/K5/K7
K2/K3/K4/K5
Schriftelijk
Schriftelijk
Werkstuk
1
2
1
 
2
Criminaliteit 1-4
Politiek 1-6
PO Politiek
K5/K6
K2/K3/K5/K6
K2/K3/K5/K6
Schriftelijk
Schriftelijk
Werkstuk
1
2
1
 
 
3
Pluriforme samenleving
Relaties en Media
PO pluriforme samenleving
 
K3/K4/K5/K7
K1/K2/K3/K4/K5/K7
K2/K3/K4/K5
Schriftelijk
Schriftelijk
Werkstuk
1
2
1
 
 
Uitleg van de kerndoelen van maatschappijleer:
 
ML1/K/1 Oriëntatie op leren en werken
ML1/K/2 Basisvaardigheden
ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak maatschappijleer
ML1/K/4 Cultuur en socialisatie
ML1/K/5 Sociale verschillen
ML1/K/6 Macht en zeggenschap
ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering
 
Aan het einde van het schooljaar mag er één toets (geen praktische opdracht) worden herkanst, waarbij het hoogste cijfer telt.
Vak                  Maatschappijleer
Methode          Thema’s maatschappijleer BK 2020 - 2021 (Essener)
Leerjaar           3 Kaderberoepsgerichte leerweg
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoel* Toetsvorm Gewicht
 
1
Wat is maatschappijleer?
Jongeren 1-5
PO Jongeren
K1/K2/K3
K4/K5/K7
K2/K3/K4/K5
Schriftelijk
Schriftelijk
Werkstuk  
1
2
1
 
2
Criminaliteit 1-4
Politiek 1-6
PO Politiek
K5/K6
K2/K3/K5/K6
K2/K3/K5/K6
Schriftelijk
Schriftelijk
Werkstuk 
1
2
1
 
 
3
Pluriforme samenleving
Relaties en Media
PO pluriforme samenleving
K3/K4/K5/K7
K1/K2/K3/K4?K5/K7
K2/K3/K4/K5
 
Schriftelijk
Schriftelijk
Werkstuk
1
2
1
 
Uitleg van de kerndoelen van maatschappijleer:
 
ML1/K/1 Oriëntatie op leren en werken
ML1/K/2 Basisvaardigheden
ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak maatschappijleer
ML1/K/4 Cultuur en socialisatie
ML1/K/5 Sociale verschillen
ML1/K/6 Macht en zeggenschap
ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering
 
Aan het einde van het schooljaar mag er één toets (geen praktische opdracht) worden herkanst, waarbij het hoogste cijfer telt.
 
Vak                  Maatschappijkunde
Methode          Thema’s Maatschappijkunde Essener
Leerjaar           4 Kaderberoepsgerichte leerweg
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoel Toetsvorm Gewicht
  
      4
 
 
 
Oriëntatie op leren en werken  
 
Basisvaardigheden  
 
Leervaardigheden in het vak maatschappijleer
 
Massamedia
 
Mens en werk
 
 
MK/K1
 
MK/K/2
 
MK/K/3
 
MK/K7
 
MK/K5
 
MK/K1 t/m MK/K3
Komen aan bod bij
MK/K7: Massamedia
 
 
Schriftelijk
 
Schriftelijk
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
      5
 
De multiculturele samenleving  
  
Politiek en beleid
 
Criminaliteit en rechtsstaat
 
K6
 
K4
 
K8
 
Schriftelijk
 
Schriftelijk
 
Schriftelijk
 
1
 
1
 
1
 
 
Vak                  Godsdienst
Methode          Standpunt
Leerjaar           3  basis- en kaderberoepsgericht
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoel Toetsvorm Gewicht
  
     
 
1
 
 
 
Hoofdstuk Relaties
 
Hoofdstuk Sport
 
 
-
 
-
 
 
 
Beoordeling gemaakt (huis)werk
 
Beoordeling gemaakt (huis)werk
 
1
 
1
 
 
 
     
2
 
Hoofdstuk Popmuziek
 
Hoofdstuk Beroepshouding
 
-
 
-
 
Beoordeling gemaakt (huis)werk
 
Beoordeling gemaakt (huis)werk
 
1
 
1
 
 
3
 
Hoofdstuk Beroepsethiek
 
Hoofdstuk Humanisme
 
-
 
-
 
Beoordeling gemaakt (huis)werk
 
Beoordeling gemaakt (huis)werk
 
1
 
1
 

Vak                  Sport en Bewegen
Methode          n.v.t.
Leerjaar           3 Basis en Kaderberoepsgerichte leerweg
Periode Stof aanduiding Toetsvorm Gewicht Herkansing
 
 
 
1
Spel: Diagonaalbal P 1 In overleg
Turnen: Balanceren P 1 In overleg
Atletiek: Estafette P 1 In overleg
Starten en sprinten P 1 In overleg
Inrichten en op gang houden P 1 In overleg
Spel: Korfbal P 1 In overleg
Atletiek: SRT P 1 In overleg
Inzet en kleding P 3 Geen
 
 
 
 
2
 
 
Spel: Volleybal P 1 In overleg
Spelregeltoets volleybal S; 1 lesuur 1 In overleg
Spel: Basketbal P 1 In overleg
Atletiek: SRT P 1 In overleg
Conditieaspecten meten P 1 In overleg
Bewegen op muziek: Just dance P 1 In overleg
Turnen: Salto verhoogd vlak P 1 In overleg
Inzet en kleding P 3 Geen
 
 
 
3
Spel: Voetbal P 1 In overleg
Turnen: Vrije en steunsprongen P 1 In overleg
Atletiek: Kogelstoten P 1 In overleg
Verspringen P 1 In overleg
Recreatief: Indoor boogschieten P 1 In overleg
Bewegen op muziek: Ontwerpen en uitvoeren van een dans P 1 In overleg
Atletiek: Rotondeloop P 1 In overleg
Inzet en kleding P 3 Geen
 

Vak                  Sport en Bewegen
Methode          n.v.t.
Leerjaar           4 Basis en Kaderberoepsgerichte leerweg
 
Periode Stof aanduiding Toetsvorm Gewicht Herkansing
 
 
 
 
4
 
Spel: Softbal P 1 In overleg
Regelende taken - scheidsrechter P 1 In overleg
Regelende taken: Lesgeven aan eigen groep P + S 1 In overleg
Turnen: Zwaaien met draaien: trapeze+koprol af P 1 In overleg
Situaties inrichten P 1 In overleg
Zelfverdediging: Boksen P 1 In overleg
Atletiek: 60 m sprint P 1 In overleg
  Spel: Frisbee P 1 In overleg
  Atletiek: SRT P 1 In overleg
  Inzet en kleding P 3 Geen
 
 
 
 
 
5
Spel: Unihockey P 1 In overleg
Regelende taken    P 1 In overleg
Turnen: Steunzwaaien+afsprong brug P 1 In overleg
Spel: Badminton P 1 In overleg
Turnen: Tafelspringen P 1 In overleg
Atletiek: Hoogspringen fosbury flop P 1 In overleg
 12 ronden op tijd lopen +coachen/ SRT P 1 In overleg
Sportoriëntatie + verslag P+S 1 In overleg
  Zelfverdediging: Judo P 1 In overleg
  Inzet en kleding P 3 Geen
 
 
 
 
 
 
 
 
Profieldelen van Bouwen Wonen en Interieur                                                                         BWI
gedurende periode 1,2,4 en 8 in klas 3 en 4
 
Profieldeel Leerstofaanduiding Kerndoel Toetsvorm Gewicht
Bouwproces en bouwvoorbereiding Een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces organiseren conform geldende wet- en regelgeving
KADER: deze toepassen op een kleinschalig bouwproject.
P/BWI/1.1 Schriftelijk
 
Praktisch
 
1
 
1
Ter voorbereiding van een kleinschalig bouwproject maatvoeren en uitzetten aan de hand van een bouwvoorbereidingstekening en bestek.  
P/BWI/1.2
Schriftelijk
 
Praktisch
 
1
Profielen waterpas en te lood stellen en het meterpeil aanbrengen aan de hand van werktekeningen. P/BWI/1.3 Schriftelijk
Praktisch
1
Bouwen vanaf de  fundering Aan de hand van werktekeningen bekistingen maken voor een strook. P/BWI/2.1 Schriftelijk
Praktisch
1
1
Aan de hand van een werktekening een halfsteensmuur metselen P/BWI/2.2 Schriftelijk
Praktisch
1
1
Isolatiematerialen verwerken met behulp van actuele kennis over isolatie en ventilatie. P/BWI/2.3 Schriftelijk
Praktisch
1
1
Steigers en ladders aan de hand van veiligheidsvoorschriften gebruiken. P/BWI/2.4 Schriftelijk
 
1
 
Hout en meubelverbindingen Aan de hand van een werktekening alle werkzaamheden verrichten voor het maken van werkstukken met enkelvoudige verbindingen. P/BWI/3.1 Schriftelijk
Praktisch
 
1
1
Hout zagen en verspanen met behulp van gangbare, elektrische en pneumatische handgereedschappen en houtbewerkingsmachines. P/BWI/3.2 Schriftelijk
 
Praktisch
1
 
1
Design en decoratie Aan de hand van wensen en eisen, met behulp van ICT, een ontwerp maken voor een interieurelement van plaatmateriaal.   P/BWI/4.1
 
Schriftelijk
 
Praktisch
1
 
1
Gebruikmakend van decoratieve technieken een ontwerp maken voor de afwerking van een interieurelement op basis van kennis over kleurgebruik en vormgeving. P/BWI/4.2
 
Schriftelijk
 
Praktisch
 
1
 
1
Aan de hand van een ontwerp een werktekeningen een interieur-element maken met behulp van hout en plaatmateriaal. P/BWI/4.3
 
Praktisch
 
1
Een werkstuk voorbehandelen, afweken en decoreren P/BWI/4.4 Schriftelijk
Praktisch
1
1
           Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis en vaardigheden en houding.
 
 
De beoogde leerdoelen en de resultaten zijn terug te vinden in een leerlingvolgsysteem, met bijbehorende leerling kaarten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keuzedelen Bouwen, Wonen en Interieur                                                                         BWI
gedurende periode 3,5,6 en 7 in klas 3 en 4
 
Keuzedeel Leerstofaanduiding Kerndoel Toetsvorm Gewicht
Constructieve aansluitingen en afwerking
 
constructieve aansluitingen met verschillende materialen maken o aansluitingen tussen materialen afwerken K/BWI/1.1
t/m 1.2
 
Schriftelijk
Praktisch
1
1
 
Schoonmetselwerk
 
constructieve oplossingen in halfsteens   muren maken
metselwerk uitvoeren
K/BWI/2.1
t/m 2.2
 
Schriftelijk
Praktisch
1
1
 
Schilderen en afwerken van hout- en steenachtige ondergronden houtachtige ondergronden schilderen en afwerken
steenachtige ondergronden schilderen en afwerken
K/BWI/3.1
t/m 3.2
 
Schriftelijk
Praktisch
1
1
 
Interieurbouw stands en betimmeringen Eenvoudige kasten en opbergsystemen ontwerpen en maken
Betimmeringen en stands ontwerpen en aanbrengen
K/BWI/4.1 t/m 4.2 Schriftelijk
Praktisch
1
1
Gevelopeningen de werkzaamheden voorbereiden voor het maken van kozijnen en ramen en het afhangen en sluitbaar maken van ramen en deuren
houten kozijnen en ramen maken
ramen en deuren afhangen en sluitbaar maken
K/BWI/6.1
t/m 6.3
 
Schriftelijk
Praktisch
1
1
 
Daken en kapconstructies
 
werkzaamheden voorbereiden voor het aanbrengen van daken en kapconstructies
constructies maken voor platte daken en de dakrand afwerken, constructies maken voor hellende daken, afdichten en afwerken
K/BWI/7.1
t/m 7.3
 
Schriftelijk
Praktisch
1
1
 
Meubelmaken de werkzaamheden voor het maken van meubels voorbereiden o meubels maken van hout en plaatmateriaal K/BWI/16.1
t/m 16.2
Schriftelijk
Praktisch
1
1
 
Scheidingswanden Het aanbrengen van gipsplaten op een regelwerk van hout en metaal. In deze wanden opnemen van sparingen voor deuren en leidingen. De wanden vlak opleveren afgewerkt met gaasband en gips. De wanden demonteren met het oog op hergebruik van het materiaal.
 
K/BWI/11.1 t/m 11.3 Schriftelijk
Praktisch
1
1
Interieurontwerp en Design Een interieur ontwerpen
Interieurelementen in samenhang met een interieur ontwerpen en maken o interieurelementen en een interieur decoreren en presenteren
Een tekst en logo opmaken in een softwareprogramma, plotten en monteren Een digitaal bestand opmaken, printen en monteren
K/BWI/19.1 t/m 19.5
 
Schriftelijk
Praktisch
1
1
 
Wandafwerking Wanden afwerken met gips- en sierpleisterwerk op diverse ondergronden met de gebruikelijke applicatiemethoden. Ondergronden voorbehandelen en een decoratie aanbrengen. Een wand afwerken met behang. K 1 t/m 4 Schriftelijk
 
Praktisch
1
 
1
Tegelzetten Het aanbrengen van eenvoudig wand- en vloertegelwerk met een decoratie. Ondergronden egaliseren en voorbehandelen. Toepassen van lijm en mortels. K 1 t/m 4 Schriftelijk
 
Praktisch
1
 
1
 
De beoogde leerdoelen en de resultaten zijn terug te vinden in een leerlingvolgsysteem, met bijbehorende leerling kaarten.
 
 

                                                                                                             
Profieldelen Produceren, Installeren en Energie                                                  PIE
gedurende periode 1,2,5 en 8 in klas 3 en 4
 
Profieldeel Leerstofaanduiding Kerndoel Toetsvorm Weging
 
Ontwerpen en maken
Een ontwerp van een product maken met behulp van CAD software en de uitvoering voorbereiden. P/PIE/1.1 Schriftelijk
Praktisch
1
1
Het ontwerp produceren door handmatige, machinale en automatische bewerkingen uit te (laten) voeren aan metalen en kunststoffen. P/PIE/1.2 Schriftelijk
Praktisch
1
1
Een ontworpen elektrische schakeling opbouwen, aansluiten en beproeven. P/PIE/1.3 Schriftelijk
Praktisch
1
1
Aan de hand van een ontwerp een product bestaande uit meerdere onderdelen samenstellen en aansluiten. P/PIE/1.4 Schriftelijk
Praktisch
1
1
 
Bewerken en verbinden van materialen
Producten maken door het vervormen en scheiden van materialen door middel van knippen (zwenk)buigen en het maken van bijbehorende uitslagen. P/PIE/2.1 Schriftelijk
Praktisch
1
1
Plaat- en profielmaterialen aan de hand van een werktekening met elkaar verbinden P/PIE/2.2 Schriftelijk
Praktisch
1
1
 
Besturen en automatiseren
 
In een practicum aan de hand van een schema en opstellingstekening een besturing installatie en een regelsysteem opbouwen. P/PIE/3.1 Schriftelijk
Praktisch
1
1
In een elektrotechnisch practicum metingen uitvoeren. P/PIE/3.2 Schriftelijk
Praktisch
1
1
Een automatische besturing van een proces realiseren en testen. P/PIE/3.3 Schriftelijk
Praktisch
1
1
 
Installeren en monteren
Een sanitaire installatie aanleggen aan de hand van een werktekening volgens geldende normen en voorschriften. P/PIE/4.1 Schriftelijk
Praktisch
1
1
een elektrische huisinstallatie aanleggen aan de hand van een installatietekening volgens geldende normen en voorschriften. P/PIE/4.2 Schriftelijk
Praktisch
1
1
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis en vaardigheden en houding.
In een loopbaandossier is opgenomen welke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van de loopbaancompetenties. Bij de uitgevoerde activiteiten wordt beschreven:
1.             De beoogde doelen
2.             De resultaten
3.             De evaluatie en een conclusie
4.             Welke vervolgactiviteiten gepland zijn.
 
Onderstaande cijfers tellen ook mee voor het schoolexamen:
Stage:
In leerjaar 3 gaat de leerling op een beroepsgerichte, oriënterende stage (snuffelstage). De beoordeling van de stage in de vorm van een eindcijfer, telt mee voor het schoolexamen. De weging van de stage is 1.
Toets eind klas 3: 
Einde leerjaar 3 wordt er een toets afgenomen over de, in klas 3, behandelde leerstof.
(grote eindtoets)
De weging van deze toets is 1.
 
GPO Grote praktische opdracht. Praktijk opdrachten in de metaal-, installatie- en elektrotechniek.
De weging van de GPO is 1 (1 cijfer per opdracht, dus totaal 3 cijfers)
 
 
Keuzedelen Produceren, Installeren en Energie                                                  PIE
gedurende periode 3,4,6,7 in klas 3 en 4
 
Keuzedeel Leerstofaanduiding Kerndoel Toetsvorm Weging
Klimaattechnologie -Een verwarmings- en gasinstallatie ontwerpen, tekenen en calculeren
-Tekeningen en schema’s van verwarmings- en gasinstallaties lezen en interpreteren
-Leidingsystemen voor een verwarmings- en gasinstallatie aanleggen
-Een verwarmings- en gasinstallatie afmonteren en testen
-Metingen met infraroodcamera maken en verwerken in een plan ten behoeve van energiebesparende oplossingen
K/PIE/3.1 t/m 3.6 Schriftelijk
Praktisch
1
1
Duurzame energie -een eenvoudig onderzoek uitvoeren naar het nut en noodzaak van duurzame energietechnieken en de uitkomst presenteren
- met behulp van een bouwtekening pv-panelen intekenen
op een bestaand dak met behulp van ICT
-toepassingen opbrengstberekeningen  maken  voor
 pv-panelen  en het werk voorbereiden
-met behulp van een bestaande bouwtekening pv-panelen
 monteren
een eenvoudige sanitaire installatie aansluiten op een zonneboiler
 
K/PIE/5.1 t/m 5.7 Schriftelijk
Praktisch
1
1
Utiliteitinstallaties - Tekeningen en schema's van utiliteitinstallaties lezen en een werkvoorbereiding maken
- Leidingsystemen voor een utiliteitinstallatie aanleggen, schakelmateriaal en onderdelen monteren en aansluiten
-Onderdelen en utiliteitsinstallaties monteren, aansluiten en in bedrijf stellen aan de hand van een werktekening
K/PIE/7.1 t/m 7.3
 
Schriftelijk
Praktisch
1
1
Praktisch booglassen - Informatie verzamelen en werkzaamheden voorbereiden
- Lasnaden van lasverbindingen voorbereiden
- Materialen verbinden aan de hand van een werktekening
  volgens de gestelde eisen
-Vervaardigde producten opmeten en controleren en de
 uitgevoerde werkzaamheden afronden
K/PIE/8.1 t/m 8.4
 
Schriftelijk
Praktisch
1
1
CNC-technieken - Informatie verzamelen en werkzaamheden voorbereiden
- Een CNC machine gebruiksklaar maken
- Een machine productieklaar maken en bedienen
- Materialen met een CNC machine bewerken
- Vervaardigde producten meten en controleren en
  Uitgevoerde werkzaamheden afronden
 
K/PIE/9.1 t/m 9.5
 
Schriftelijk
Praktisch
1
1
Drinkwater en sanitair
 
- Een drinkwater- en sanitaire installatie ontwerpen, tekenen en calculeren
- Tekeningen en schema’s van drinkwater- en sanitaire installaties lezen en interpreteren
- Leidingsystemen voor een drinkwater- en sanitaire installatie aanleggen
- Een drinkwater- en sanitaire installatie afmonteren
- Een warmtewisselaar toepassen in een sanitaire installatie
K/PIE/10.1 t/m 10.5
 
Schriftelijk
Praktisch
1
1
Dakbedekking -Voor het vervaardigen van een dakgoot en dakrandafwerkingen uitslagen
-Verschillende soorten zinken dakgoten maken
-Een dakrandafwerking van zink maken
K/PIE/11.1 t/m 11.3
 
Schriftelijk
Praktisch
1
1
Verspanen -Met behulp van 2D en 3D CAD software een ontwerp van een draai- en
freesproduct maken en de uitvoering voorbereiden
-Een ontworpen draai- en freesproduct produceren
K/PIE/12.1 t/m 12.2
 
Schriftelijk
Praktisch
1
1
Woon- en kantoortechnologie -Een elektrische installatie ontwerpen, tekenen en calculeren
-Tekeningen en schema’s van een elektrische installatie lezen en interpreteren
-Een elektrische installatie aanleggen en monteren
-Een elektrische installatie schakelen met domotica
K/PIE/13.1 t/m 13.3
 
Schriftelijk
Praktisch
1
1
 
 
 
 
 
Keuzedeel Leerstofaanduiding Kerndoel Toetsvorm Weging
 
Fietstechniek
een fiets afleveringsklaar maken K/MET/5.1
 
 
Praktisch
Schriftelijk
1
 
het elektrisch systeem van een fiets controleren, meten en repareren K/MET/5.2
 
Praktisch
Schriftelijk
 
1
het aandrijf- en veersysteem van een fiets controleren, vervangen en afstellen K/MET/5.3 Praktisch
Schriftelijk
1
een remsysteem van een fiets controleren, meten, vervangen en afstellen      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stage: In leerjaar 3 gaat de leerling op een beroepsgerichte, oriënterende stage.                  De beoordeling van de stage telt mee voor het schoolexamen.
Profieldelen Economie en Ondernemen                                                                         E&O
gedurende periode 1,2,4 en 8 in klas 3 en 4
Profieldeel Leerstofaanduiding Kerndoel Toetsvorm Gewicht
Commercieel de retailformule en de marketinginstrumenten herkennen en toepassen ten aanzien van de doelgroep, het assortiment en de marktpositie P/EO/1.1    
verkopen en afrekenen P/EO/1.2    
Secretarieel backoffice werkzaamheden uitvoeren. P/EO/2.1    
frontoffice werkzaamheden uitvoeren P/EO/2.2    
Logistiek ontvangst en opslag van goederen P/EO/3.1    
verzamelen, verpakken en verzenden van goederen P/EO/3.2    
voorraad bijhouden, inventariseren en bestellen P/EO/3.3    
Administratie bedrijven, bedrijfsfuncties en bedrijfsprocessen herkennen en benoemen P/EO/4.1    
de boekhouding van de (handels)onderneming bijhouden P/EO/4.2    
 
Keuzedelen Economie en Ondernemen                                                                      E&O
gedurende periode 3,5,6 en 7 in klas 3 en 4
 
Keuzedeel Taak Kerndoel Toetsvorm Gewicht
Financieel en administratief beheer o financieel- en administratief beheer van (handels)ondernemingen ondersteunen
o de sub-administratie van een (handels)onderneming ondersteunen
K/EO/4.1 t/m 4.2
 
Schriftelijk
Praktisch
1
1
 
Ondernemen het ontwikkelen en uitvoeren van een eenvoudig ondernemingsplan
o jezelf als ondernemer beschrijven
o een marketingplan maken
o een (eenvoudig) financieel plan maken
K/EO/5.1 t/m 5.4
 
Schriftelijk
Praktisch
1
1
 
Webshop o een eigen webshop bedenken, ontwikkelen en onderhouden, rekening houdend met doelgroep, assortiment en marktpositie
o via internet en sociale media goederen of diensten verkopen
K/EO/6.1 t/m 6.2
 
Schriftelijk
Praktisch
1
1
 
Presentatie en styling presentatie- en stylingtechnieken uitvoeren K/EO/7.1 Schriftelijk
Praktisch
1
1
 
Recreatie en toerisme
 
een bijdrage leveren aan de uitvoering van recreatieve activiteiten P/HBR/4.1 Schriftelijk
Praktisch
1
1
 
Marketing
 
het beoordelen en verbeteren van een bestaande retail-/bedrijfsformule, rekening
houdend met:
o doelgroep
o assortiment
o marktpositie
K/EO/1.1 Schriftelijk
Praktisch
1
1
 
 
Profielvak Zorg en Welzijn Kaderberoepsgerichte leerweg
gedurende periode 1, 2, 5 en 8 in klas 3 en 4
Module Taak Kerndoel Werkboeken Toetsvorm Weging
Mens en gezondheid
 
(1601)
 
Ondersteunen bij keuzes voor een gezonde leefstijl
      P/ZW/1.1 t/m 1.3
 
 
-Werken in een zorghotel
 
 
SO
Theorietoets
Praktisch
 
1
3
1
 
-Werken in een woondienstencentrum
 
SO
Theorietoets
     Praktisch
   
1
3
1
Mens en omgeving
 
 
(1602)
 
Ondersteunen bij het creëren van een verzorgde, schone en veilige leef- en werkomgeving
 
P/ZW 2.1 t/m 2.5
 
 
 
-Werken in de ondersteunende dienst
 
SO
Theorietoets
      Praktisch
 
1
3
1
 
-Werken bij mensen met een beperking
 
SO
Theorietoets
     Praktisch
 
1
3
1
Mens en activiteit
 
 
(1603)
 
Activiteiten organiseren en begeleiden met als doel de klant te activeren
 
 
P/ZW 3.1, 3.2, 3.3
 
 
-Werken in de kinderopvang
 
SO
Theorietoets
Praktisch
 
1
3
1
 
-Werken in een leefstijlcentrum
 
SO
Theorietoets
Praktisch
 
1
3
1
Mens en Zorg
 
 
(1604)
                                    Ondersteunende  handelingen verrichten bij het zorg verlenen aan de klant
 
 
P/ZW 4.1.2 tm 4.1.5, 4.4.4 tm 4.2.4, 4,3, 4.4, 4.5
 
-Werken in de thuiszorg bij ouderen
 
 
SO
Theorietoets
      Praktisch
 
1
3
1
 
- Werken bij gezinnen met een hulpvraag
 
SO
Theorietoets
       Praktisch
 
1
3
1
Bovenstaande modules bestaan steeds uit twee werkboeken. Bij de start van een nieuw werkboek krijgt de leerling een stencil uitgereikt met de te leren theorie, de te maken opdrachten en het onderdeel dat als praktijkcijfer gaat gelden. De theorie is te vinden in bijbehorend bronnenboek. Halverwege ieder werkboekje wordt een schriftelijke overhoring (over deel A + B) gemaakt. Ieder werkboekje wordt afgesloten met een theorietoets. Op enig moment tijdens het werken in het werkboek wordt er tijdens de les een praktijktoets afgenomen over een toepasselijk praktijkonderdeel.
 
Alle behaalde cijfers tellen mee voor het schoolexamen, volgens de weging in bovenstaande tabel.
De modules worden roulerend aangeboden aan de leerlingen.
Onderstaande cijfers tellen ook mee voor het schoolexamen:
Stage: In leerjaar 3 gaat de leerling op een beroepsgerichte, oriënterende stage (snuffelstage). De beoordeling van de stage in de vorm van een eindcijfer, telt mee voor het schoolexamen. De weging van de stage is 2.
Toets eind klas 3:  
Ongeveer een maand voor de zomervakantie wordt er een toets afgenomen. Deze staat los van de module waar de leerling op dat moment aan werkt. De leerstof voor deze toets is hoofdstuk 1 uit het bronnenboek Z&W. De weging van deze toets is 2.
 
GPO (oefenen voor de Integratieve opdracht Kerndoel ZW/V/1) alle leerlingen doen een grote praktische opdracht voor het beroepsgerichte vak waar ze tenminste tien uren aan werken. De weging van dit cijfer is 2.

 
Keuzemodules Zorg en Welzijn Kaderberoepsgerichte leerweg
gedurende periode 3, 4, 6 en 7 in klas 3 en 4
Keuzemodule Taak Kerndoel werkboek Toetsvorm Weging
 
Kennismaken met Uiterlijke Verzorging (kmuv 1623)
 
Eenvoudige hand-, haar- en gezichtsbehandelingen uitvoeren bij een klant in een kapsalon of schoonheidssalon
K/ZW/ 1.1.1 t/m 1.1.8, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3  
Werken in een beautysalon
 
Theorietoets
 
Praktisch
Praktisch
 
3
 
1
1
 
 
Welzijn kind en jongere (wzkj 1620)
 
Assisteren bij dagelijkse activiteiten van het kind / de jongere
 
K/ZW/5.1 t/m 5.5
 
Werken op een brede school
 
Theorietoets
Praktisch
Praktisch
 
3
 1
1
 
Wonen en huishouden
(whh 1610)
 
 
Assisteren bij wonen en huishouden
 
 
K/ZW/6.1 t/m 6.5
 
Werken aan zelfredzaamheid in huis
 
Theorietoets
Praktisch
Praktisch
 
3
1
1
 
Welzijn volwassenen en ouderen
(wzvo 1625)
 
Assisteren bij wonen en huishouden en verzorgende handelingen en ondersteunen bij sociale activiteiten
 
K/ZW 8.1 t/m 8.4
 
Werken in de dagbesteding
 
Schriftelijk
Praktisch
Praktisch
 
3
1
1
 
 
Assisteren in de gezondheidszorg
(aghz 1624)
 
 
Assisteren bij verzorgende handelingen
 
 
K/ZW/7.1 t/m 7.5
 
Werken in een ziekenhuis
 
Schriftelijk
Praktisch
praktisch
 
3
1
1
 
Kennismaken met Gastheerschap-horeca 1
 
Kennismaken met werken in de horeca en assisteren bij eenvoudige werkzaamheden in die sector
 
P/HBR/ 1.1, 1.2,1.3, 1.4,
 
Werken in een restaurant
Werken in de gastvrijheids-sector
 
 
Schriftelijk
 
Praktisch
Praktisch
       
         3
 
         1
         1
 
Facilitaire Dienstverlening
Catering en inrichting
(fdci 1626)
 
Eenvoudige dienstverlenende activiteiten verrichten, assisteren bij conciërge- werkzaamheden
 
K/ZW/ 9.1 t/m 9.4
 
Werken in de facilitaire dienst catering en inrichting
 
Schriftelijk
Praktisch
Praktisch
 
3
1
1
 
Voorkomen van ongevallen en EHBO (ehbo 1617)
 
Kan een bijdrage leveren aan veiligheid en preventie van ongelukken en eerste hulp verlenen bij ongelukken.  Aangevuld met een kennismaking met sport en bewegen
 
K/ZW/ 12.1 t/m 12.5
 
Werken aan veiligheid en ehbo
 
Schriftelijk
Praktisch
praktisch
 
3
1
1
 
 
Haarverzorging (1606)
 
Te kiezen als vervolg op kmuv (1623)
 
K/ZW/
2.1,  2.2
 
Werken in een kapsalon
 
Schriftelijk
Praktisch
Praktisch
 
3
1
1
 
 
De keuzemodules worden afgesloten met een theorietoets. Bij de start van een keuzemodule krijgt de leerling een stencil uitgereikt met daarop de te leren leerstof. Bij de keuzemodules maken we gebruik van digitale bronnen van Edu4all. Ook worden er geprinte versies ter beschikking gesteld. Gedurende het volgen van een keuzemodule wordt twee keer een praktijktoets afgenomen. De cijfers van de praktijktoetsen en de eindtoets vormen een gemiddeld eindcijfer van een keuzemodule. 
De cijfers van de gevolgde keuzemodules vormen samen een gemiddelde: het combinatiecijfer dat meetelt voor de uitslagbepaling van het eindexamen. Leerlingen kiezen in totaal 4 modules uit bovenstaande lijst of uit het aanbod van de andere profielen.

 
Profielvak Zorg en Welzijn Basisberoepsgerichte leerweg
gedurende periode 1, 2, 5 en 8 in klas 3 en 4
Module Taak Kerndoel Werkboek Toetsvorm Weging
Mens en gezondheid
 
(1601)
 
Ondersteunen bij keuzes voor een gezonde leefstijl
P/ZW/1.1.1 1.1.3, 1.1.4 , 1.2, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.5
 
 
-Werken in een zorghotel
 
 
 
-Werken in een woondienstencentrum
 
SO
Theorietoets
Praktisch
 
SO
Theorietoets
Praktisch
 
1
2
1
 
1
2
1
Mens en omgeving
 
(1602)
 
 
Ondersteunen bij het creëren van een verzorgde, schone en veilige leef- en werkomgeving
 
P/ZW 2.1 .2, 2.1.3, 2.1,4, 2.1.5, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.5
 
 
-Werken in de ondersteunende dienst
 
 
-Werken bij mensen met een beperking
 
SO
Theorietoets
Praktisch
 
SO
Theorietoets
Praktisch
 
1
2
1
 
1
2
1
Mens en activiteit
 
 
(1603)
 
Activiteiten organiseren en begeleiden met als doel de klant te activeren
 
 
 
 
 
P/ZW 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2, 3.3
 
 
 
 
-Werken in de kinderopvang
 
 
 
-Werken in een leefstijlcentrum
 
SO
Theorietoets
Praktisch
 
SO
Theorietoets
Praktisch
 
1
2
1
 
1
2
1
Mens en Zorg
 
(1604)
                                     Ondersteunende  handelingen verrichten bij het zorg verlenen aan de klant  
P/ZW 4.1.1 tm 4.1.4, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.3, 4.4, 4.5.1
 
 
 
-Werken in de thuiszorg bij ouderen
 
-Werken bij gezinnen met een hulpvraag
 
SO
Theorietoets
Praktisch
 
SO
Theorietoets
Praktisch
 
1
2
1
 
1
2
1
 
 
Bovenstaande modules bestaan steeds uit twee werkboeken. Bij de start van een nieuw profieldeel krijgt de leerling een stencil uitgereikt met de te leren theorie, de te maken opdrachten en het onderdeel dat als praktijkcijfer gaat gelden. De theorie is te vinden in bijbehorend bronnenboek. Halverwege ieder werkboekje wordt een schriftelijke overhoring (over deel A + B) gemaakt. Ieder werkboekje wordt afgesloten met een theorietoets. Op enig moment tijdens het werken in het werkboek wordt er tijdens de les een praktijktoets afgenomen over een toepasselijk praktijkonderdeel.
Alle behaalde cijfers tellen mee voor het schoolexamen, volgens de weging in bovenstaande tabel.
De modules worden roulerend aangeboden aan de leerlingen.
Onderstaande cijfers tellen ook mee voor het schoolexamen:
Stage: In leerjaar 3 gaat de leerling op een beroepsgerichte, oriënterende stage (snuffelstage). De beoordeling van de stage in de vorm van een eindcijfer, telt mee voor het schoolexamen. De weging van de stage is 2.
Toets eind klas 3:  Ongeveer een maand voor de zomervakantie wordt er een toets afgenomen. Deze staat los van de module waar de leerling op dat moment aan werkt. De leerstof voor deze toets is hoofdstuk 1 uit het bronnenboek Z&W. De weging van deze toets is 2.
 
GPO (oefenen voor de Integratieve opdracht Kerndoel ZW/V/1) alle leerlingen doen een grote praktische opdracht voor het beroepsgerichte vak waar ze tenminste tien uren aan werken. De weging van dit cijfer is 1.
 
 
Keuzemodules Zorg en Welzijn Basisberoepsgerichte leerweg
gedurende periode 3, 4, 6 en 7 in klas 3 en 4
Keuzemodule Taak Kerndoel werkboek Toetsvorm Weging
 
Kennismaken met Uiterlijke Verzorging (kmuv 1623)
 
Eenvoudige hand-, haar- en gezichtsbehandelingen uitvoeren bij een klant in een kapsalon of schoonheidssalon
 
K/ZW/ 1.1.1 t/m 1.1.8, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3
 
Werken in een beautysalon
 
Theorietoets
Praktisch
Praktisch
 
2
1
1
 
 
 
Welzijn kind en jongere (wzkj 1620)
 
Assisteren bij dagelijkse activiteiten van het kind / de jongere
 
K/ZW/5.1 t/m 5.5
 
Werken op een brede school
 
Theorietoets
Praktisch
Praktisch
 
2
1
1
 
 
Wonen en huishouden    (whh 1610)
 
 
Assisteren bij wonen en huishouden
 
 
K/ZW/6.1 t/m 6.5
 
Werken aan zelfredzaamheid in huis
 
Theorietoets
Praktisch
Praktisch
 
2
1
1
 
Welzijn volwassenen en ouderen (wzvo 1625)
 
Assisteren bij wonen en huishouden en verzorgende handelingen en ondersteunen bij sociale activiteiten
 
K/ZW 8.1 t/m 8.4
 
Werken in de dagbesteding
 
Schriftelijk
Praktisch
Praktisch
 
2
1
1
 
 
Assisteren in de gezondheidszorg
(aghz 1624)
 
 
Assisteren bij verzorgende handelingen
 
 
K/ZW/7.1 t/m 7.5
 
Werken in een ziekenhuis
 
Schriftelijk
Praktisch
praktisch
 
2
1
1
 
Kennismaken met Gastheerschap-horeca 1
 
Kennismaken met werken in de horeca en assisteren bij eenvoudige werkzaamheden in die sector
 
P/HBR/ 1.1.1,1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.10, 1.2, 1.3, 1.4,
 
Werken in een restaurant
Werken in de gastvrijheids-sector
 
 
Schriftelijk
Praktisch
Praktisch
 
2
1
1
 
Facilitaire Dienstverlening
Catering en inrichting
(fdci 1626)
 
Eenvoudige dienstverlenende activiteiten verrichten, assisteren bij conciërge- werkzaamheden
 
K/ZW/ 9.1 t/m 9.4
 
Werken in de facilitaire dienst catering en inrichting
 
Schriftelijk
Praktisch
Praktisch
 
2
1
1
 
 
Voorkomen van ongevallen en EHBO (ehbo 1617)
 
Kan een bijdrage leveren aan veiligheid en preventie van ongelukken en eerste hulp verlenen bij ongelukken.  Aangevuld met een kennismaking met sport en bewegen
 
K/ZW/ 12.1 t/m 12.5
 
Werken aan veiligheid en ehbo
 
Schriftelijk
Praktisch
praktisch
 
2
1
1
 
 
Haarverzorging (1606)
 
Te kiezen als vervolg op kmuv (1623)
 
K/ZW/
2.1,  2.2
 
Werken in een kapsalon
 
Schriftelijk
Praktisch
Praktisch
 
2
1
1
 
De keuzemodules worden afgesloten met een theorietoets. Bij de start van een keuzemodule krijgt de leerling een stencil uitgereikt met daarop de te leren leerstof. Bij de keuzemodules maken we gebruik van digitale bronnen van Edu4all. Ook worden er geprinte versies ter beschikking gesteld. Gedurende het volgen van een keuzemodule wordt twee keer een praktijktoets afgenomen. De cijfers van de praktijktoetsen en de eindtoets vormen een gemiddeld eindcijfer van een keuzemodule. 
De cijfers van de gevolgde keuzemodules  vormen samen een gemiddelde: het combinatiecijfer dat meetelt voor de uitslagbepaling van het eindexamen. Leerlingen kiezen in totaal 4 modules uit bovenstaande lijst, of uit het aanbod van de andere profielen.
 
Programma van Toetsing en Afsluiting 2020-2021                                                    LWT
Leerweg:  Trajectonderwijs (LWT/OMT/Toeleidingtraject TT)
Vak: Nederlands/ICT
 
Periode leerstofaanduiding Kerndoelen Toetsvorm Gewicht Resultaat
 
 
 
1
 
BLOK 1 K2 S Naar behoren  
woordenschat   S 1  
Sollicitatiebrief/CV K7 S 1  
BLOK 2 K2 S Naar behoren  
Persoonlijke brief/formulier K7 S 1  
Begrijpend lezen toets K6 S 1  
 
 
 
 
2
BLOK 3 K2 S Naar behoren  
Spreken-powerpoint K5 M 1  
zakelijke brief K7 S 1  
Luisteren K4 S 1  
BLOK 4 K2 S Naar behoren  
Bedrijfspresentatie-werkstuk HO S 1  
 
 
Programma van Toetsing en Afsluiting 2020-2021                                                      LWT
Leerweg:  Trajectonderwijs (LWT/OMT/Toeleidingtraject TT)
Vak : Engels (optioneel)
 
Periode Leerstofaanduiding Kerndoelen Toetsvorm Gewicht Resultaat
 
 
1
 
Schrijfvaardigheid Informele brief/email K7 S 1  
Begrijpend lezen   S 1  
Stepping Stones toets 1   S 1  
 
 
2
 
Schrijfvaardigheid formele brief/mail K7 S 1  
Spreekvaardigheid   M 1  
Stepping Stones toets 2   S 1  
Kijk/luistervaardigheid   S 1  
 
 
 
Programma van Toetsing en Afsluiting 2020-2021                                  LWT
Leerweg:  Trajectonderwijs (LWT/OMT/Toeleidingtraject TT)
Vak: Rekenen
Periode Leerstofaanduiding Kerndoelen Toetsvorm Gewicht Resultaat
 
 
 
1
 
Blok 1 – optellen/aftrekken
Deeltoets 1
 
  S Naar behoren  
Blok 1-
Vermenigvuldigen/delen/volgorde van bewerken
Deeltoets 2
 
  S Naar behoren  
Blok 2+3 –
Breuken
Deeltoets 1
 
  S Naar behoren  
 
 
 
2
 
Blok 2+3 –
Procenten en negatieve getallen
Deeltoets 1
 
  S Naar behoren  
Blok 4-
Eenheden van lengte/opppervlakte/inhoud/gewicht/tijd
Snelheid
Deeltoets 2
 
  S Naar behoren  
Rekentoets A2 of 1F        
 
 
Programma van Toetsing en Afsluiting 2020-2021                                  LWT
Leerweg:  Trajectonderwijs (LWT/OMT/Toeleidingtraject TT)
Vak: VMB (Voorbereiding op Maatschappij en Beroep)
 
Periode Leerstof aanduiding Kerndoelen Toetsvorm Gewicht
 
 
1
 
‘Op weg naar stage en werk ‘ werkboek   m/s Naar behoren
stage   Stagebeoordeling/POP voldoende
Thema  1   - Naar behoren
Thema 2   - Naar behoren
 
 
 
 
2
 
Samenwerken en communiceren op de werkvloer
 
h 1/h2
  m/s Naar behoren
       
Thema 3   - Naar behoren
Thema 4   - Naar behoren
stage   Stagebeoordeling/POP voldoende
 
 
Beroepsgerichte examenvak:
→                     Voor het beroepsgerichte vak worden  de te volgen praktijkmodules toegevoegd aan het PTA van de individuele leerling.      
P1+P2 = SE cijfer