MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

  • Onderwijs

    Onderwijs en andere activiteiten

Onderwijs

Ziekmeldingen

Voor het begin van de lessen bij de administratie T. 0519-229630.
 
Roosterwijzigingen
Dagelijks via Magister
 
Onderwijs
De VMBO VAKschool geeft leerlingen volop kansen om zich te oriënteren op hun toekomstig beroep. In klas 1 wordt er een projectweek gehouden in de praktijkafdelingen om tot een goede keuze te kunnen komen voor de oriëntatielessen in het tweede leerjaar. In klas 2 doen leerlingen binnen twee profielen beroepservaring op, zodat een goede profielkeuze kan worden gemaakt (de K van VAK staat dus ook voor Kunnen Kiezen). Halverwege het tweede leerjaar kiest de leerling het profiel dat het beste bij hem/haar past. Daarnaast gaan de leerlingen binnen hun profiel op stage.
 
In de onderbouw van de VMBO VAKschool zijn leerlingen geplaatst van wie verwacht wordt dat zij binnen de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte leerweg het best tot hun recht komen. Gedurende het eerste leerjaar komt steeds duidelijker in beeld voor welk van deze leerwegen, basis of kader, de leerling het meest geschikt is. Aan het eind van het eerste leerjaar wordt een voorlopig advies gegeven. In het tweede leerjaar worden leerlingen in een basis- of een kadergerichte leerweg geplaatst, waarna in het laatste kwartaal van leerjaar 2 een definitief niveau advies volgt voor de bovenbouw.
In bijzondere gevallen wordt tijdens de onderbouwperiode verwezen naar de theoretische leerweg, naar het praktijkonderwijs of een andere leerroute.
 
Leerwegen
Naast de profielkeuze krijgen de leerlingen vanuit de onderbouw een advies over de te volgen leerweg in klas 3 en 4. Deze leerwegen zijn:
Basisberoepsgerichte leerweg
Deze biedt aansluiting op niveau 1 en 2 van het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO).
Kaderberoepsgerichte leerweg
Deze biedt aansluiting op niveau 3 en 4 van het Middelbaar Beroepsonderwijs. Wanneer een leerling in een bepaalde leerweg zit, betekent dit dat hij alle vakken op het niveau van de betreffende leerweg moet volgen.
 
 
Organisatie onderwijs in de onderbouw
De onderbouw van de VMBO VAKschool kent 2 soorten klassen:
- klassen die niet meer dan 24 leerlingen tellen en waarbij nog geen onderscheid gemaakt wordt tussen basis- of kaderberoepsgericht.
- klassen die een kleine groepsgrootte hebben: maximaal 15 leerlingen. Hierin zitten leerlingen met een LWOO indicatie. Deze klassen hebben een aangepaste lessentabel.
Er ligt iets meer accent op praktijkvakken. In eerstgenoemde klassen kunnen ook een aantal leerlingen zitten die recht hebben op LWOO. Uiteindelijk stromen alle leerlingen na leerjaar 1 door naar de basisberoepsgerichte leerweg òf naar de kaderberoepsgerichte leerweg.
 
Coach-uur
Ieder leerling heeft een uur coaching per week. In de onderbouw wordt dit gebruikt voor de invulling van het mentoraat, studievaardigheden, projecten en loopbaan- en beroepsoriëntatie  op de profielen in de bovenbouw. Deze uren worden gegeven door de coach.
 
Profielen
Zowel binnen de basisberoepsgerichte leerweg als de kaderberoepsgerichte leerweg is een opleiding mogelijk in de volgende profielen:
-           Bouwen, Wonen & Interieur  (BWI) (met modules timmeren, schilderen, metselen, fijnhout)
-           Produceren, Installeren & Energie (PIE) ( o.a.instalektro, metalektro)
-           Zorg & Welzijn (ZW)
-           Economie & Ondernemen (E&O)
Nast hun profiel kiezen leerlingen ook 4 keuzedelen. Op de VAKschool is het mogelijk keuzedelen buiten hun eigen profiel te kiezen. Meer inhoudelijke informatie over de profiel- en keuzedelen kunt u vinden op de site van Nieuw vmbo : www.nieuwvmbo.nl.
 
Onderwijs in WPS
Binnen de profielen wordt gewerkt in de Werkplekkenstructuur (WPS). Dit houdt in dat leerlingen aan de hand van opdrachten zelfstandig aan het werk gaan, waarbij praktijk en theorie zijn geïntegreerd.
 
Werk- en veiligheidskleding
Tijdens de praktijklessen moeten leerlingen van de technische profielen en het profiel Zorg & Welzijn werkkleding dragen. Welke werkkleding voor de verschillende profielen geldt, maken de vakleraren bekend. Het dragen van werkkleding is nodig ter bescherming van de eigen kleding en voor de veiligheid van de leerling. Schoeisel en werkkleding zijn op school tegen gereduceerde prijs verkrijgbaar. Bij het begin van het nieuwe schooljaar wordt dit geregeld.  Dit geldt ook voor andere veiligheidsmiddelen, zoals veiligheidsbrillen, gehoorbescherming e.d. Leerlingen moeten hiervoor de aanwijzingen van de docenten opvolgen.
 
Leerwerktraject / Op maat traject /Toeleidingtraject naar entree onderwijs MBO
Als blijkt dat in de loop van het 3e leerjaar het volgen van de basis-/kaderberoepsgerichte leerweg voor een leerling niet de juiste weg is, bieden wij een alternatief. In overleg met de ouders is er dan de mogelijkheid om in leerjaar 4 het Leerwerktraject te volgen. Dit betekent dat de leerling twee dagen in de week naar school gaat en drie dagen in een bedrijf of instelling stage loopt. Deze leerlingen krijgen een beperkt vakkenpakket, maar kunnen alsnog via
dit alternatief het diploma VMBO-basis-beroepsgerichte leerweg behalen. Dezelfde mogelijkheid biedt het Op maat traject. Dit traject is nog meer toegesneden op de mogelijkheden van de individuele leerling. Zo ook het toeleidingtraject. 
 
Examens
Wij zien de opleiding in leerjaar 3 en 4 als één doorgaande leerlijn. De programma’s van de diverse vakken beslaan dus beide leerjaren en maken deel uit van het examenprogramma. In de leerwegen is sprake van een school- en een centraal examen. Het centraal examen vindt aan het eind van leerjaar 4 plaats. Onderdelen van het schoolexamen worden afgenomen in het 3e en 4e leerjaar. Dit start dus direct in leerjaar 3. Leerlingen ontvangen gedurende die twee jaar vijf keer een schoolexamenrapportage.
 
LEERLINGBEGELEIDING
 
Coaches
Voor de begeleiding van onze leerlingen is de coachhet eerste aanspreekpunt. Bij hem of haar kan de leerling met zijn studie- of andere problemen terecht. Naast het coachschap is er nog een begeleidingsuur dat een vaste plaats heeft in het rooster. Leerlingen kunnen hiervoor individueel of in groepen worden uitgenodigd om een gesprek met de coach te hebben of extra uitleg te krijgen van een vakdocent. Het is ook mogelijk in dit uur een toets in te halen. 
 
Bureau Advies en Begeleiding (BAB)
Voor specifieke begeleiding kent onze eenheid het Bureau Advies en Begeleiding. De belangrijkste aspecten van begeleiding waarvoor de in het bureau werkzame docenten zich inzetten zijn: Remediale Hulp, Sociaal Emotionele Begeleiding, Time-Out functie, Dyslexie –training, Huiswerkbegeleiding en/of Studie- en Beroepskeuzebegeleiding. Dit laatste onderdeel is de taak van de decaan. In de onderbouw wordt via een screening bij de start vastgesteld of een leerling voor bepaalde extra hulp in aanmerking komt. Het begeleidingsteam maakt in dat geval een handelingsplan. De betreffende leerling kan van tijd tot tijd uit de reguliere les worden gehaald voor deze extra hulp. De ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Ook andere eenheden van Dockinga College kunnen een beroep doen op het Bureau Advies en Begeleiding. Dit bureau neemt ook de coördinatie en begeleiding van de speciale trajecten voor haar rekening.
 
Zorgmonitor
Gegevens van leerlingen, die veel zorg en aandacht behoeven, worden opgeslagen in een database, de zorgmonitor. Doel hiervan is dat alle scholen en mogelijke begeleidingsinstellingen beter op de hoogte zijn van de voortgang van de begeleiding van de leerling. Belangrijk: De school die gegevens invoert of een nieuwe school die een dossier wil inzien, moet hiervoor altijd toestemming hebben van de ouders of verzorgers van de leerling.
 
Mediatheek
 
De mediatheek biedt de leerlingen de gelegenheid om
-           Nederlandse, Duitse en Engelse leesboeken te lenen,
-           informatieboeken in te zien,
-           te zoeken op internet,
-           tijdschriften te lezen of
 
 
 Culturele en sportieve activiteiten
Naast de LO-lessen organiseren de docenten lichamelijke opvoeding een aantal sporttoernooien, waarop de leerlingen kunnen intekenen. Daarnaast heeft ieder leerjaar 1 dag een sportdag.
 
In het voorjaar organiseren wij 3 themadagen voor alle leerjaren. Het thema van deze dagen is op dit moment nog niet bekend. Leerlingen krijgen dan gastlessen, maar gaan ook op excursie naar bedrijven die gerelateerd zijn aan het thema. Bij de start van het schooljaar wordt het thema bekend gemaakt.
Tijdens de themadagen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de cultuur in onze omgeving. Voor de onderlinge band vinden we het belangrijk om samen Sinterklaas te vieren en stil te staan bij de overgang onderbouw naar bovenbouw en natuurlijk aan het eind van de schoolloopbaan de diplomering. In de onderbouw wordt in het najaar een feestelijke avond georganiseerd. In december wordt er een gala-avond voor leerjaar 4 georganiseerd.
 
Identiteit
Met Kerst en Pasen of Pinksteren vindt er een viering plaats. In alle leerjaren worden er elk jaar acties ondernomen om geld in te zamelen voor een goed doel.
 
Excursies
Het profiel Zorg & Welzijn organiseert een dagexcursie die gerelateerd is aan het profiel.
 
Sportoriëntatie keuzeprogramma leerjaar 4
In klas 4 nemen alle leerlingen deel aan een Sport Oriëntatie Keuze programma (SOK). Dit is het laatste onderdeel van hun PTA in klas 4 en wordt verzorgd door de sectie Lichamelijke Opvoeding. Tijdens dit programma is het de bedoeling dat de leerlingen onder andere in aanraking komen met sporten die wij niet aanbieden binnen onze reguliere lessen.
 
Werkweken leerjaar 3
In juni gaan de leerlingen van leerjaar 3 mee op een 3-of 4-daagse reis naar respectievelijk Berlijn, zeilkamp of de Ardennen. Berlijn is een culturele reis, de andere twee reizen hebben een meer actief karakter. Voor de leerlingen die om uitzonderlijke redenen niet mee kunnen op één van deze reizen wordt een alternatief programma in Dokkum georganiseerd.