MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

<< Terug

Vacature MZR VAKschool

18 juli 2018 Locatie VMBO-VAKschool

Dokkum, juli 2018.
 
Betreft: Verkiezing Medezeggenschapsraad Dockinga College ouderlid Vakschool
 
Aan:       Ouders/verzorgers van leerlingen Vakschool van het Dockinga College,
 
                Door het vertrek van een huidig MR- lid ontstaat er een vacature in de Medezeggenschapsraad van het Dockinga College voor een ouder/verzorger van een leerling op de Vakschool.  De medezeggenschapsraad houdt zich in de meest ruime zin bezig met het wel en wee van het Dockinga College en bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op onze school.
                In het kader van decentralisatie en deregulering heeft de overheid de afgelopen jaren steeds meer taken overgeheveld naar de (lokale) schoolbesturen. De besteding van de geldelijke middelen, het personeelsbeleid en onderwijskundige zaken worden nu doorgaans op bestuurlijk niveau bepaald. Voor het noodzakelijke tegenwicht heeft de overheid ook de positie van de medezeggenschapsraden op scholen veranderd. Bij een toenemende beleidsvrijheid voor het schoolbestuur hoort immers ook een volwaardige medezeggenschapsraad die voldoende tegenwicht kan bieden. De Wet medezeggenschap op scholen (WMS 2007) heeft de raden dan ook meer bevoegdheden gegeven waardoor hun positie op de scholen is verstevigd. Middels instemmings- en adviesbevoegdheden kunnen medezeggenschapsraden hun invloed op het schoolbeleid laten gelden.
                Omdat het bij onderwijs niet alleen om kennisoverdracht gaat, maar ook om opvoeding en vorming van jongeren, is het van belang dat alle partijen die hierbij zijn betrokken hun stem in de school kunnen laten horen. Daarom zitten in de medezeggenschapsraden niet alleen personeelsleden maar ook ouders en (in het voortgezet onderwijs) leerlingen. Ouders, leerlingen en personeel vormen zo op het Dockinga College gezamenlijk – maar ieder vanuit een verschillende rol en verantwoordelijkheid – de medezeggenschapsraad.
 
Als u interesse heeft voor een plaats in de medezeggenschapsraad van het Dockinga College kunt u dit op één van de volgende manieren laten weten:

 • Mail naar: pim@dockinga.nl (dhr. M. Pietersen)
 • of vul het onderstaande strookje in U kunt uw belangstelling tot 28 september a.s. kenbaar maken.
   
  ----------"---------------- invulstrookje ----------------------------- inleveren vóór 28 september 2018 --------"-----------
   
  Aan de verkiezingscommissie van de medezeggenschapsraad van het Dockinga College, p.a.: 
  Dockinga College, dhr. M. Pietersen, Postbus 66, 9100 AB  Dokkum (zie het inleveradres hieronder)
   
  Ik heb belangstelling voor de medezeggenschapsraad van het Dockinga College
   
  Naam:                                    ………………………………………………………………………………………
   
  Adres:                                   ………………………………………………………………………………………
   
  Postcode + Woonpl.:         ………………………………………………………………………………………
   
  Tel.nummer:                        ………………………………………………………………………………………
   
  Ouder/verzorger van:       ………………………………………………………………………………………   Klas …………………..
   
  Inleveren bij de administratie van het havo/vwo Dokkum of mailen naar dhr. M. Pietersen

NieuwsArchief

NieuwsArchief